Αντιμικροβιακά

Amoxan LA

Ενέσιμο εναιώρημα αμοξικιλλίνης

  • Αγελάδες
  • Πρόβατα
  • Χοίροι

Κτηνιατρικό φαρμακευτικό σκέυασμα.

Απαιτείται κτηνιατρική συνταγή.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC)

 

AMOXAN L.A.

 

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

 

AMOXAN L.A.

 

2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

 

Δραστικό συστατικό ανά ml:

Amoxycillin 150 mg

(ως Amoxycillin trihydrate)

 

Έκδοχα:

Miglyol 812

Aluminium di stearate

 

3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Ενέσιμο εναιώρημα.

 

4. ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

4.1 Είδη ζώων

Χοιρίδια, βοοειδή και πρόβατα.

 

4.2 Θεραπευτικές ενδείξεις προσδιορίζοντας τα είδη ζώων

Το ΑΜΟΧΑΝ L.A. συνιστάται ιδιαίτερα στην αντιμετώπιση των λοιμώξεων του αναπνευστικού, πεπτικού, ουρογεννητικού καθώς επίσης των δερματικών λοιμώξεων, επιμολυσμένων τραυμάτων, λοιμωδών αρθρίτιδων και ομφαλίτιδων νεογέννητων και γενικά λοιμώξεων μαλακών ιστών. Το ΑΜΟΧΑΝ L.A. μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα χοιρίδια, βοοειδή πρόβατα

4.3 Αντενδείξεις

Να μη χορηγείται ενδοφλέβια.

 

4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις για κάθε είδος ζώου

Η συνολική δόση στα βοοειδή να χορηγείται σε δύο διαφορετικά σημεία.

Σε όλα τα ζώα να γίνεται καλή εντριβή του σημείου χορήγησης

 

4.5 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση

 

Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση σε ζώα

Να χορηγείται υπό άσηπτες συνθήκες βαθειά ενδομυικά.

 

Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το φαρμακευτικό προϊόν σε ζώα

Να αποφεύγεται η επαφή του εναιωρήματος με το δέρμα ιδιαίτερα από άτομα με ιστορικό υπερευαισθησίας στις πενικιλλίνες

 

4.6 Ανεπιθύμητες ενέργειες (συχνότητα και σοβαρότητα)

Μερικές φορές μπορεί να εκδηλωθεί παροδική τοπική αντίδραση μετά τη χορήγηση.

Μπορεί επίσης σε σπάνιες περιπτώσεις να παρατηρηθούν αλλεργικές αντιδράσεις.

 

4.7 Χρήση κατά την κύηση και γαλουχία

Δεν υπάρχουν ιδιαιτέρες προφυλάξεις.

 

4.8 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης

Δεν αναφέρονται.

 

4.9 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης

Ανακινείστε καλά πριν από τη χορήγηση. Χορηγείται βαθιά ενδομυικά μόνο. Η γενική συνιστώμενη δόση ανέρχεται σε 15 mg ανά kg Σ.Β. δηλαδή 1 ml ανά 10 kg Σ.Β.

Ειδικότερα η δοσολογία κατά είδος ζώου έχει ως εξής:

 

ΕΙΔΟΣ ΖΩΟΥ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

Χοιρίδια(<50 Κg) 0,5 ml / 5 kg Σ.Β.

Αγελάδες 10 ml / 100 kg Σ.Β.

Μόσχοι 5 ml / 50 kg Σ.Β.

Πρόβατα 4 ml / 40 kg Σ.Β.

Αμνοί 1 ml / 5 kg Σ.Β.

 

Τα θεραπευτικά επίπεδα στο πλάσμα διατηρούνται για 36 ώρες στους χοίρους και 48 ώρες στα βοοειδή και πρόβατα για αυτό απαιτείται επαναληπτική δόση. Αυτή θα πρέπει να γίνεται μετά την παρέλευση του χρόνου αυτού. Συνιστάται η εντριβή του σημείου ένεσης. Συνιστάται επίσης η συνολική δόση στα ενήλικά βοοειδή να γίνεται σε δύο διαφορετικά σημεία. Ο μέγιστος επιτρεπτός όγκος φαρμάκου σε κάθε σημείο ένεσης ανέρχεται σε 30 ml.

 

4.10 Υπερδοσολογία (συμπτώματα, μέτρα αντιμετώπισης, αντίδοτα), εάν είναι απαραίτητα

Να τηρούνται οι συνιστώμενες δόσεις.

 

4.11 Χρόνος Αναμονής

Βοοειδή : κρέας & εδώδιμοι ιστοί : 25 ημέρες

γάλα : 5 ημέρες

Πρόβατα : κρέας & εδώδιμοι ιστοί : 25 ημέρες

γάλα : 5,5 ημέρες

Χοιρίδια : εδώδιμοι ιστοί : 27 ημέρες

 

5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

 

5.1 Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες

Το ΑΜΟΧΑΝ L.A. περιέχει ως δραστική ουσία την ευρέος φάσματος ημισυνθετική πενικιλίνη, Αμοξικιλλίνη. Πρόκειται για βακτηριοκτόνο αντιβιοτικό ευρέος φάσματος δραστικό έναντι ενός μεγάλου αριθμού κατά Gram θετικών και αρνητικών παθογόνων μικροοργανισμών όπως: Clostridium spp., Corynebacterium spp., Erysipelothrix spp., Fusiformis spp., Haemophilus spp., Pasteurella spp., Salmonella spp., Staphylococcus spp., Escherichia coli.

 

5.2 Φαρμακοκινητικά στοιχεία

Μετά από παρεντερική χορήγηση η αμοξικιλλίνη απορροφάται πολύ γρήγορα και επιτυγχάνει υψηλές συγκεντρώσεις σε πολλούς ιστούς και όργανα όπως ήπαρ, πνεύμονες, μυς, χολή, αρθρικό υγρό.

Η αμοξικιλλίνη διαπερνά τον αίμο-εγκεφαλικό φραγμό σε περιπτώσεις φλεγμονής των μηνίγγων επιτυγχάνοντας συγκεντρώσεις στο ΚΝΣ 10-60% σε σχέση με εκείνες του πλάσματος.

Η πρωτεϊνική σύνδεση της αμοξικιλλίνης είναι σχετικά χαμηλή.
Απομακρύνεται κυρίως από τους νεφρούς. Ο χρόνος ημίσειας ζωής της αμοξικιλλίνης ανέρχεται σε 45-90 λεπτά σε σκύλους και γάτες, και 90 λεπτά στα βοοειδή.

 

 

 

 

6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

6.1 Κατάλογος εκδόχων

Miglyol 812

Aluminium di stearate

Triton – 200

BHA

BHT

 

6.2 Ασυμβατότητες

Δεν αναφέρονται.

 

6.3 Διάρκεια ζωής

Διάρκεια ζωής του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος σύμφωνα με τη συσκευασία πώλησης:

24 μήνες

Διάρκεια ζωής μετά την πρώτη χρήση: 4 εβδομάδες

 

6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος

Διατηρείται σε δροσερό μέρος σε θερμοκρασία μεταξύ 8° και 15°C .

Να μην καταψύχεται

Να φυλάσσεται μακρά από παιδιά.

 

6.5 Φύση και σύνθεση της στοιχειώδους συσκευασίας

Υάλινα φιαλίδια των 100 ml

 

6.6 Ειδικές προφυλάξεις απόρριψης ενός χρησιμοποιηθέντος κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος ή άλλων υλικών που προέρχονται από τη χρήση του προϊόντος, αν υπάρχουν

Κάθε μη χρησιμοποιηθέν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν ή μη χρησιμοποιηθέντα υπολείμματά του πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ANIMEDICA AE

23Ο ΧΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ – ΛΑΜΙΑΣ, 14565, ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΑΤΤΙΚΗ

ΤΗΛ. 210-6219520, FAX 210-8140900

 

8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

K-2673/29-9-1994

 

9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

 

10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ, ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ/Η ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότεραΔιαβάστε λιγότερα

Σχετικά προϊόντα