Νομική σημείωση

Δήλωση

Ο Διαδικτυακός Τόπος gr.virbac.com αποτελεί αποκλειστική ιδιοκτησία της Virbac Hellas Μονοπρόσωπη Α.Ε.

Σκοπός του είναι η παρουσίαση γενικών πληροφοριών που αφορούν στη Virbac Hellas Μονοπρόσωπη Α.Ε., τις εταιρείες, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της και όχι η παροχή συμβουλών για τη διατροφή, την υγεία των ζώων ή τη χρήση των προϊόντων του Ομίλου Virbac. Για οποιαδήποτε απορία, περαιτέρω πληροφορία ή συμβουλή σχετικά με αυτά τα προϊόντα, παρακαλούμε να επικοινωνείτε με τον κτηνίατρό σας ή απευθείας με τη Virbac Hellas Μονοπρόσωπη Α.Ε..

Ο Διαδικτυακός Τόπος περιέχει πληροφορίες για προϊόντα διαθέσιμα ή μη σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου. Τα προϊόντα ενδέχεται (ανάλογα με την εθνική νομοθεσία) να είναι εγκεκριμένα από διοικητικά όργανα, για πώληση ή χρήση, με διαφορετικές ενδείξεις και περιορισμούς σε κάθε χώρα ή ενδέχεται να διατίθενται με διαφορετική εμπορική επωνυμία σε κάθε χώρα.

Ωστόσο, ο Διαδικτυακός Τόπος και το περιεχόμενό του έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τους Ελληνικούς νόμους και κανονισμούς. Όσον αφορά στην πρόσβαση προσώπων από άλλες χώρες, ενημερώνουμε ότι ο Διαδικτυακός Τόπος και το περιεχόμενό του προορίζονται για πρόσβαση και χρήση μόνο από κατοίκους της Ελλάδας.

Η Virbac Hellas Μονοπρόσωπη Α.Ε. καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια, προκειμένου να καταχωρεί ακριβείς και επικαιροποιημένες πληροφορίες στο gr.virbac.com . Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη την ταχεία εξέλιξη του Ομίλου Virbac και ειδικά των δραστηριοτήτων και των προϊόντων της Virbac Hellas Μονοπρόσωπη Α.Ε., η Virbac και η Virbac Hellas Μονοπρόσωπη Α.Ε. δεν παρέχουν καμία εγγύηση ως προς την εγκυρότητα των πληροφοριών του ιστοτόπου. Όλοι οι χρήστες συμφωνούν ότι κάθε πρόσβαση και χρήση του gr.virbac.com και του περιεχομένου του πραγματοποιείται με δική τους ευθύνη. Ούτε η Virbac ούτε οποιοδήποτε μέρος εμπλέκεται στη δημιουργία, παραγωγή ή λειτουργία του gr.virbac.com μπορεί να θεωρηθούν υπεύθυνοι για οποιαδήποτε άμεση, αποθετική ή έμμεση ζημία, διαφυγόν κέρδος ή ηθική βλάβη τυχόν προκύψει από την πρόσβαση, τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης του gr.virbac.com ή από τυχόν λάθη ή παραλείψεις στο περιεχόμενο του ιστοτόπου.

Οι πληροφορίες υπόκεινται σε αλλαγές, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η Virbac και η Virbac Hellas Μονοπρόσωπη Α.Ε. δεν μπορεί να θεωρηθούν υπεύθυνες για οποιεσδήποτε συνέπειες από τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις των πληροφοριών που αναρτώνται στο Διαδικτυακό Τόπο και δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν ζημίες ή ιούς που μπορεί να προσβάλουν τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό του χρήστη ή άλλα περιουσιακά στοιχεία του, μέσω της χρήσης του Διαδικτυακού Τόπου.

Ο Διαδικτυακός Τόπος περιέχει πληροφορίες για προϊόντα που είναι εγκεκριμένα για χρήση στην Ελλάδα και των οποίων η χρήση μπορεί να συνιστάται μόνο από ειδικούς.

 

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Copyright © 2007, 2023, Virbac Hellas Μονοπρόσωπη Α.Ε. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος

Ο σχεδιασμός, τα κείμενα, τα γραφικά, οι φωτογραφίες του Διαδικτυακού Τόπου, καθώς και η επιλογή και η σύνθεσή τους, ανήκουν στην αποκλειστική κυριότητα της Virbac Hellas Μονοπρόσωπη Α.Ε., Copyright © 2007, 2023, Virbac Hellas ΑΕ και η μη εξουσιοδοτημένη χρήση απαγορεύεται αυστηρά.

Η Virbac Hellas Μονοπρόσωπη Α.Ε. με την παρούσα επιτρέπει την αναπαραγωγή των εγγράφων που δημοσιεύονται στον εγχώριο Διαδικτυακό της Τόπο μόνο για προσωπική και μη εμπορική χρήση, με την προϋπόθεση ότι σε κάθε αντίγραφο θα διατηρείται η σήμανση για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλες δηλώσεις περί ιδιοκτησίας που περιλαμβάνονται στην παρούσα. Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται ρητά παραπάνω, τίποτα στο περιεχόμενο του Διαδικτυακού Τόπου δεν μπορεί να ερμηνευθεί ως παροχή οποιασδήποτε άδειας ή μεταβίβαση οποιουδήποτε δικαιώματος από τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Virbac/Virbac Hellas Μονοπρόσωπη Α.Ε.

Οποιαδήποτε άλλη χρήση του υλικού του Διαδικτυακού Τόπου - συμπεριλαμβανομένης της αναπαραγωγής για σκοπούς άλλους από αυτούς που αναφέρθηκαν ανωτέρω, τροποποίησης, διανομής ή αναδημοσίευσης - χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Virbac, απαγορεύεται αυστηρά.

Όσον αφορά στα άρθρα που δημοσιεύονται στο Διαδικτυακό Τόπο, αυτά αποτελούν ιδιοκτησία των συντακτών τους και οι συντάκτες ευθύνονται για το περιεχόμενο τους.

Όσον αφορά σε άρθρα/κείμενα γραμμένα από εξωτερικούς συντάκτες, τα οποία δημοσιεύονται στο τμήμα του Διαδικτυακού Τόπου που αφορά ειδικά στους κτηνιάτρους, η Virbac δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. H Virbac έχει απλώς το δικαίωμα να τα δημοσιεύει στον ιστότοπό της, με σκοπό την καλύτερη επικοινωνία με τους πελάτες της. Η Virbac δεν είναι ούτε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε πληροφορία, γνώμη ή σύσταση περιέχεται στα άρθρα των συντακτών. Η Virbac δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν κακή χρήση των άρθρων, που δημοσιεύονται στο Διαδικτυακό της Τόπο.

Η Virbac διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρήσει τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, επικαιροποιώντας την παρούσα δήλωση.

 

Εμπορικά σήματα

Εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά, όλα τα ονόματα των προϊόντων, τα εμπορικά σήματα, τα λογότυπα, τα ονόματα χώρου (domain names), οι χαρακτήρες, τα slogans, οι τιτλοφορήσεις, τα σήματα υπηρεσιών και όλες οι άλλες επισημάνσεις που εμφανίζονται στον παρόντα Διαδικτυακό Τόπο, είτε εμφανίζονται με μεγάλα τυπογραφικά στοιχεία ή με την ένδειξη εμπορικού σήματος, είναι καταχωρημένα ή μη εμπορικά σήματα του Ομίλου της Virbac, των θυγατρικών της, των συνδεδεμένων με αυτή επιχειρήσεων, των δικαιοπαρόχων της ή μελών κοινοπραξίας. Η χρήση αυτών των εμπορικών σημάτων ή άλλου υλικού, εκτός αν επιτρέπεται από την παρούσα, απαγορεύεται ρητά και μπορεί να συνιστά παραβίαση του δικαίου περί πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του δικαίου προστασίας των επικοινωνιών.

Τίποτα στο περιεχόμενο της παρούσας δεν μπορεί να εκληφθεί ως παραχώρηση, κατά συνεκδοχή ή τεκμήριο, οποιασδήποτε άδειας ή οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος  ευρεσιτεχνίας ή εμπορικού σήματος του Ομίλου Virbac ή οποιουδήποτε τρίτου.

 

Δικαιώματα αναπαραγωγής και εμπιστευτικότητα

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε αναγνώστης των εγγράφων που δημοσιεύει η Virbac Hellas Μονοπρόσωπη Α.Ε., παρέχει πληροφορίες, με τη μορφή ερωτήσεων, σχολίων, προτάσεων κλπ., σχετικά με το περιεχόμενο οποιουδήποτε εγγράφου τηςVirbac Hellas Μονοπρόσωπη Α.Ε., οι πληροφορίες αυτές θεωρούνται μη εμπιστευτικές. Η Virbac Hellas ΑΕ δεν έχει καμία υποχρέωση σε σχέση με αυτές και είναι ελεύθερη να τις αναπαράγει, χρησιμοποιεί, κοινοποιεί και να τις διαβιβάζει σε άλλους χωρίς περιορισμό. Η Virbac Hellas Μονοπρόσωπη Α.Ε. είναι ελεύθερη να χρησιμοποιεί οποιεσδήποτε ιδέες, σχέδια, τεχνογνωσία ή τεχνικές που περιέχονται σε αυτές τις πληροφορίες για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένης –ενδεικτικά και όχι περιοριστικά - της ανάπτυξης, κατασκευής και εμπορίας προϊόντων με βάση τις πληροφορίες αυτές.

 

Σύνδεσμοι

Ο παρόν Διαδικτυακός Τόπος, που απευθύνεται στους κατοίκους της Ελλάδας, μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς άλλους διαδικτυακούς τόπους, συμπεριλαμβανομένων των διαδικτυακών τόπων των θυγατρικών της Virbac σε άλλες χώρες. H Virbac Hellas Μονοπρόσωπη Α.Ε. δεν φέρει ευθύνη για πληροφορίες, που βρίσκονται σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, εκτός του άμεσου ελέγχου της.

Ορισμένοι σύνδεσμοι στον παρόντα Διαδικτυακό Τόπο οδηγούν σε πηγές που βρίσκονται σε διακομιστές τρίτων, επί των οποίων η Virbac / Virbac Hellas Μονοπρόσωπη Α.Ε. δεν έχει κανένα έλεγχο. Η Virbac Hellas Μονοπρόσωπη Α.Ε. παρέχει αυτούς τους συνδέσμους αποκλειστικά και μόνο ως διευκόλυνση, δεν δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια ή οποιεσδήποτε άλλες πτυχές των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτούς και δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για τους εν λόγω ιστοτόπους. Η ανάρτηση οποιουδήποτε συνδέσμου δεν υποδηλώνει την έγκριση της Virbac για τους διαδικτυακούς τόπους τρίτων, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους.

Σύνδεσμοι προς τον παρόντα Διαδικτυακό Τόπο επιτρέπονται μόνο στην κεντρική σελίδα. Σύνδεσμοι σε άλλες ιστοσελίδες δεν επιτρέπονται, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Virbac.

 

Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα

Με την πρόσβαση και χρήση του Διαδικτυακού Τόπου, συναινείτε και αποδέχεστε τη συλλογή, χρήση και κοινοποίηση των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, όπως περιγράφεται στη συνέχεια.

Πληροφορίες που μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώρισή σας, όπως το όνομά σας, η ημερομηνία γέννησης, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή η ταχυδρομική διεύθυνση, όταν έχουν υποβληθεί οικειοθελώς, φυλάσσονται με ασφάλεια και προορίζονται αποκλειστικά για εσωτερική χρήση του Ομίλου Virbac. Δεν πωλούνται και δεν διαβιβάζονται με οποιοδήποτε τρόπο  σε τρίτα πρόσωπα εκτός του Ομίλου Virbac.

Για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια και το απόρρητο των δεδομένων που συλλέγει ηλεκτρονικά η Virbac Hellas ΑΕ, χρησιμοποιούνται τα κατάλληλα μέσα προστασίας. Η Virbac Hellas Μονοπρόσωπη Α.Ε. δεν μπορεί να εγγυηθεί οποιαδήποτε απώλεια, κακή χρήση ή παραποίηση των δεδομένων, ωστόσο καταβάλλει κάθε προσπάθεια, προκειμένου να αποτρέψει τέτοια ατυχή περιστατικά.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

 

Δικαίωμα Πρόσβασης

Έχετε δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και να απαιτήσετε τη διαγραφή τους. Στην περίπτωση αυτή, στέλνετε e-mail στη σελίδα Επικοινωνία και η Virbac Hellas ΑΕ θα τροποποιήσει ή διαγράψει τα δεδομένα αυτά μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.

 

Συντάκτης

Η εταιρεία “Virbac Hellas Μονοπρόσωπη Α.Ε.”, μια εταιρεία που έχει συσταθεί σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο, με έδρα στην Μεταμόρφωση Αττικής, 13ο χλμ. Εθνικής οδού Αθηνών - Λαμίας, Τ.Κ. 14452, ΑΡΜΑΕ 26141/04/Β/92/425, Τηλέφωνο: +30 210 621 9520, Φαξ: +30 210 814 0900

 

Διεύθυνση Σύνταξης

Ελευθέριος Βατζέλης, Διευθύνων Σύμβουλος της Virbac Hellas Μονοπρόσωπη Α.Ε.

 

Φιλοξενία

PEER 1 France

Green Side - Bât 2, 400 avenue Roumanille 06410 Biot FRANCE

RCS Antibes 749 865 820

Tel : +33 805 210 280