Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Εισαγωγή

Η Virbac ενδέχεται, κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων της και σε πλήρη συμμόρφωση με την εφαρμοστέα νομοθεσία, να επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα σας. Η Virbac δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα σας. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, μαζί με τους όρους χρήσης του ιστοτόπου μας και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο αναφέρεται σε αυτά, ορίζει τα είδη προσωπικών πληροφοριών που συλλέγουμε, τους τρόπους με τους οποίους συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τις εν λόγω πληροφορίες, σε ποιους τις κοινοποιούμε σε σχέση με τις υπηρεσίες που παρέχουμε και ορισμένα δικαιώματα και επιλογές που έχετε ως προς αυτές.

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων παρέχει πληροφορίες σχετικά με το πώς η Virbac πραγματοποιεί την επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν.

Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η οποία είναι διαθέσιμη κυρίως στην παρούσα ιστοσελίδα, επικαιροποιείται τακτικά, προκειμένου να αντανακλά τις νομοθετικές και ρυθμιστικές αλλαγές και οποιεσδήποτε αλλαγές επέρχονται στην οργάνωση της Virbac ή στην επεξεργασία που εκτελούμε. Ο ιστότοπός μας ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους σε ιστοτόπους/περιεχόμενο/υπηρεσίες τρίτων που δεν ανήκουν, ούτε ελέγχονται από τη Virbac. Η Virbac δεν ευθύνεται για το πώς τα εν λόγω τρίτα μέρη χρησιμοποιούν ή χειρίζονται τα προσωπικά δεδομένα σας, ως εκ τούτου συνιστούμε να διαβάζετε προσεκτικά τις πολιτικές τους και τους όρους περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Συμπληρωματικά προς την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων διατίθενται:

 • συγκεκριμένη ενημέρωση για κάθε ενέργεια επεξεργασίας που εκτελούμε σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα σας. Η εν λόγω ενημέρωση παρέχεται το συντομότερο δυνατόν και, σε περίπτωση απευθείας συλλογής των δεδομένων σας, κατά τη στιγμή της συλλογής

 • την πολιτική μας για τα cookies, επίσης διαθέσιμη στην παρούσα ιστοσελίδα.

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ενημερώθηκε τελευταία στις 6 Νοεμβρίου 2018.

 

I – Ποιοι είμαστε

Η Virbac, όταν ενεργεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας, ευθύνεται για τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε.

Η επωνυμία Virbac περιλαμβάνει την εταιρεία Virbac S.A. (Γαλλική εταιρεία εγγεγραμμένη με αριθμό μητρώου 417350311) και τις θυγατρικές/συνδεδεμένες εταιρείες (οι οποίες συλλογικά αναφέρονται ως «Virbac», ή «εμείς» ή «μας»).

Πληροφορίες για τις θυγατρικές μας είναι διαθέσιμες εδώ.

Για τους σκοπούς της εφαρμοστέας νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων (συγκεκριμένα τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ 2016/679 ή «ΓΚΠΔ»), τα δεδομένα σας θα τυγχάνουν επεξεργασίας από τη συνδεδεμένη με τη Virbac εταιρεία ή τη θυγατρική αυτής που εσείς έχετε ορίσει ή που σας παρέχει υπηρεσίες ή που επικοινωνεί μαζί σας και καθεμία εκ των ως άνω επιχειρήσεων θα νοείται ως ανεξάρτητος υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ισχύει για όλες τις εν λόγω οντότητες.

 

II – Ποιες είναι οι δεσμεύσεις μας

Δεσμευόμαστε να διασφαλίζουμε το υψηλότερο δυνατό επίπεδο προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των ατόμων των οποίων τα προσωπικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε (τα «υποκείμενα δεδομένων»), καθώς και οποιωνδήποτε άλλων προσωπικών δεδομένων.

Δεσμευόμαστε να τηρούμε τους κανονισμούς που τυγχάνουν εφαρμογής σε πάσης φύσεως επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που εκτελούμε. Κατά την ίδια λογική, αναλαμβάνουμε την υποχρέωση να τηρούμε τις ακόλουθες αρχές:

 • Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας με τρόπο σύννομο, θεμιτό και διαφανή.

 • Συλλέγουμε τα προσωπικά δεδομένα σας για συγκεκριμένους, σαφείς και θεμιτούς σκοπούς και δεν σκοπεύουμε να τα επεξεργαστούμε με τρόπο που αντίκειται σε αυτούς.

 • Εγγυόμαστε ότι τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία είναι επαρκή, συναφή και περιορίζονται στο ελάχιστο απαραίτητο βάσει των σκοπών για τους οποίους τα επεξεργαζόμαστε.

 • Καταβάλλουμε πάσα προσπάθεια για να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία είναι ακριβή και, εφόσον απαιτείται, επικαιροποιούνται. Θα λάβουμε κάθε εύλογο μέτρο για να εγγυηθούμε ότι τα ανακριβή ως προς τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία προσωπικά δεδομένα θα διαγράφονται ή θα διορθώνονται πάραυτα.

 • Τηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας σε μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίησή σας για χρονική περίοδο όχι μεγαλύτερη από την απολύτως απαραίτητη για τους σκοπούς για τους οποίους τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία.

 • Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα με τρόπο που να διασφαλίζει την ασφάλειά τους.

Η τελευταία αυτή δέσμευση αντανακλάται στα παρακάτω:

 • Σεβόμαστε την ιδιωτικότητα και τα δικαιώματά σας.

 • Εγγυόμαστε ότι η προστασία και η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων βρίσκονται στο επίκεντρο της προσοχής μας.

 • Αντιμετωπίζουμε κάθε νέα ενέργεια επεξεργασίας με γνώμονα τις αρχές προστασίας των δεδομένων, προκειμένου να επιτύχουμε την προστασία των προσωπικών δεδομένων από τον σχεδιασμό.

 • Δεν θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας για σκοπούς για τους οποίους δεν έχετε ενημερωθεί.

 • Δεν θεωρούμε πως τα δεδομένα σας πρέπει να αποθηκεύονται επί μακρόν.

 • Δεν θα κοινοποιήσουμε ή πωλήσουμε τα δεδομένα που σας αφορούν με τρόπους που δεν περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων.

 • Δεσμευόμαστε να διασφαλίζουμε και να προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα σας. Για τον σκοπό αυτό, συνεργαζόμαστε αποκλειστικά με έμπιστους συνεργάτες.

 • Σεβόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας ως υποκείμενα δεδομένων και ως άτομα και θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να εκπληρώσουμε το αίτημά σας, όταν αυτό είναι εφικτό.

 • Θα σας αποστέλλουμε εμπορικές ανακοινώσεις μόνο εάν το έχετε ζητήσει ή για να προσφέρουμε παρόμοια προϊόντα ή υπηρεσίες, εφόσον έχουμε λάβει τα ηλεκτρονικά στοιχεία σας σύμφωνα με την Οδηγία 95/46/ΕΚ. Διατηρείτε το δικαίωμα να αλλάξετε γνώμη και να διαφωνήσετε με τις εν λόγω εμπορικές ανακοινώσεις μέσω μιας πολύ απλής διαδικασίας.

 

III – Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε

Προσωπικά δεδομένα θεωρούνται οι πληροφορίες που αφορούν ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο δεδομένων»), όπως διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ονοματεπώνυμο, διεύθυνση IP, κ.λπ.

Συλλέγουμε τα προσωπικά δεδομένα σας μέσω της παρούσας ιστοσελίδας, αλλά και με άλλα μέσα. Σε κάποιες περιπτώσεις, συλλέγουμε τα προσωπικά δεδομένα σας απευθείας από εσάς. Σε άλλες περιπτώσεις, τα προσωπικά δεδομένα μας κοινοποιούνται από τρίτο μέρος.

Η Virbac διασφαλίζει ότι συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία. Για κάθε ενέργεια επεξεργασίας που εκτελούμε σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα σας, θα ενημερώνεστε το συντομότερο δυνατόν για τις κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που επεξεργαζόμαστε.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε είναι ενδεικτικά:

 • αναγνωριστικά στοιχεία και στοιχεία επικοινωνίας, όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, οικογενειακή κατάσταση, διεύθυνση IP, κ.λπ.

 • δεδομένα αιτήσεων, όπως βιογραφικό, διπλώματα, επαγγελματική εμπειρία και δεξιότητες, όταν υποβάλετε, για παράδειγμα, αίτηση για μια θέση εργασίας στη Virbac ή σε μία εκ των θυγατρικών της

 • η εικόνα σας, όταν σας έχει τραβήξει μία από τις κάμερες ασφαλείας που έχουν εγκατασταθεί πλησίον των κτηρίων μας, για λόγους ασφαλείας

 • η πινακίδα κυκλοφορίας σας για λόγους ασφαλείας, διαχείρισης και ελέγχου της πρόσβασης στους χώρους της Virbac, αλλά και για να βελτιώσουμε την ροή της κυκλοφορίας

 • πληροφορίες σχετικά με το κατοικίδιό σας, όπως στοιχεία ιατρικού ιστορικού και στοιχεία ιδιοκτησίας, αλλά και πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ζωής του, κυρίως όταν η επεξεργασία εκτελείται σε σχέση με επιστημονικές έρευνες

 • επιχειρηματικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών που παρασχέθηκαν κατά τη διάρκεια τυχόν συμβατικής σχέσης ή σχέσης προμηθευτή-πελάτη μεταξύ υμών ή του οργανισμού σας και της Virbac, ή πληροφοριών που έχουν παρασχεθεί οικειοθελώς από εσάς ή τον οργανισμό σας με άλλο τρόπο

 • επαγγελματικά δεδομένα, όπως τίτλο και δεξιότητες, για τη διαχείριση των προμηθευτών και των παρόχων μας

 • οικονομικά δεδομένα και δεδομένα πληρωμών, συμπεριλαμβανομένου του τραπεζικού λογαριασμού σας και άλλων στοιχείων που απαιτούνται για την επεξεργασία πληρωμών και την καταπολέμηση της απάτης, όπως αριθμούς πιστωτικών/χρεωστικών καρτών, αριθμούς κωδικών ασφαλείας και άλλες σχετικές πληροφορίες χρέωσης.

Σε περίπτωση που υποβάλετε προσωπικά δεδομένα που αφορούν άλλα πρόσωπα, δηλώνετε ότι έχετε το δικαίωμα να το πράξετε και μας επιτρέπετε να χρησιμοποιήσουμε τις εν λόγω πληροφορίες σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

 

IV – Για ποιους σκοπούς τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν υποβάλλονται σε επεξεργασία

Οι ενέργειες επεξεργασίας δεδομένων που πραγματοποιεί η Virbac επιτελούν σαφείς, θεμιτούς και ορισμένους σκοπούς.

Τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία, προκειμένου να σας εξυπηρετήσουμε. Ενδεικτικά, χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • για να ασκήσουμε την επιχειρηματική μας δραστηριότητα,

 • για να διαχειριστούμε επιστημονικές μελέτες στις οποίες αποφασίζετε να εμπλέξετε το ζώο σας,

 • σε περίπτωση που υποβάλετε αίτηση για μια θέση εργασίας, ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα προσωπικά δεδομένα σας με σκοπό να διαχειριστούμε την αίτησή σας,

 • για να παραδώσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προμηθεύεστε και να επεξεργαστούμε, συμπληρώσουμε και ολοκληρώσουμε τις συναλλαγές που εσείς ζητάτε,

 • για να παρέχουμε υπηρεσίες στους πελάτες μας, να απαντούμε στα αιτήματα ή στα ερωτήματά σας, καθώς και για να επικοινωνήσουμε μαζί σας,

 • για να διοργανώσουμε διαγωνισμούς παιχνιδιών, στην οποία περίπτωση θα πρέπει να επεξεργαστούμε τα προσωπικά δεδομένα σας με σκοπό να διαχειριστούμε τη συμμετοχή σας σε αυτά,

 • για να προσαρμόσουμε τα προγράμματα μάρκετινγκ και τα προγράμματα επιβράβευσης, καθώς και τις καμπάνιες μας,

 • για να σας αποστέλλουμε ενημερωτικά δελτία, άρθρα, προειδοποιήσεις, ανακοινώσεις, προσκλήσεις και άλλες πληροφορίες σχετικά με προϊόντα, σήματα, θέματα υγείας των ζώων,

 • εάν είστε προμηθευτής μας ή πάροχος υπηρεσίας ή υπάλληλος σε προμηθευτή μας ή σε πάροχο υπηρεσίας, ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα προσωπικά δεδομένα σας με σκοπό τη διαχείριση των προμηθευτών και των παρόχων μας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τους εφαρμοστέους κανονισμούς,

 • με σκοπό τη διαχείριση της σχέσης μας μαζί σας, όταν είστε, επί παραδείγματι, υποψήφιος χρήστης ή χρήστης της ιστοσελίδας μας, ενώ ενδέχεται να επεξεργαζόμαστε στοιχεία προφίλ και χρήσης, συμπεριλαμβανομένων των κωδικών πρόσβασης σε ιστοσελίδες της Virbac ή σε πλατφόρμες ή υπηρεσίες με προστατευμένο κωδικό πρόσβασης, τις προτιμήσεις σας για τη λήψη ή μη εμπορικών πληροφοριών από εμάς, τις προτιμήσεις σας ως προς την επικοινωνία και πληροφορίες για τους τρόπους με τους οποίους χρησιμοποιείτε την/τις ιστοσελίδα/ες μας, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών που είδατε ή αναζητήσατε, τους χρόνους απόκρισης σελίδας, τα σφάλματα λήψης, τη διάρκεια των επισκέψεων και τις πληροφορίες αλληλεπίδρασης με τη σελίδα (π.χ. κύλιση, κλικ και πέρασμα του δείκτη ποντικιού). Εάν επιθυμείτε να μάθετε περισσότερα για τη χρήση των cookies ή συναφούς τεχνολογίας, διαβάστε την πολιτική για τα cookies.

Πληροφορίες για άλλα πρόσωπα: Εάν μας παρέχετε πληροφορίες που αφορούν άλλα πρόσωπα εκτός από εσάς, π.χ. υπαλλήλους σας, αντισυμβαλλόμενους, συμβούλους ή προμηθευτές σας, πρέπει να διασφαλίζετε ότι αυτοί κατανοούν πώς θα χρησιμοποιηθούν οι πληροφορίες τους, ότι σας έδωσαν την άδεια να τις αποκαλύψετε σε εμάς και ότι επιτρέπουν σε εμάς, καθώς και στους εξωτερικούς παρόχους μας, να τις χρησιμοποιήσουμε.

Για κάθε ενέργεια επεξεργασίας που πραγματοποιούμε με τα δεδομένα σας, ο σκοπός της επεξεργασίας θα σας κοινοποιείται κατά περίπτωση.

 

V – Πώς διασφαλίζουμε ότι οι ενέργειες επεξεργασίας που πραγματοποιούμε είναι σύννομες

Όταν επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν, διασφαλίζουμε πάντοτε ότι η επεξεργασία διαθέτει «νομική βάση» (δηλ. ότι η επεξεργασία λαμβάνει χώρα με σκοπό την εκτέλεση σύμβασης ή ότι έχουμε τη συναίνεσή σας, κ.λπ.). Νομική βάση σημαίνει ότι η επεξεργασία εκπληρώνει τις στενές απαιτήσεις του ΓΚΠΔ και, συνεπώς, νοείται ως σύννομη.

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας πάντα σύμφωνα με την ακόλουθη νομική βάση.

 • Όταν συνάπτετε μαζί μας μια σύμβαση, δυνάμει της οποίας καλούμαστε να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας, νομική βάση της επεξεργασίας είναι η εκτέλεση της σύμβασης. Για παράδειγμα, εάν αγοράσετε ένα προϊόν μας, θα πρέπει να επεξεργαστούμε τα προσωπικά δεδομένα σας για τη διαχείριση της κράτησής σας, της παράδοσης ή/και της πληρωμής.

 • Όταν η επεξεργασία απαιτείται με σκοπό τη λήψη μέτρων, κατόπιν αιτήματός σας, πριν από τη σύναψη μιας συμφωνίας, η νομική βάση της επεξεργασίας είναι η λήψη των εν λόγω μέτρων. Για παράδειγμα, αυτό ισχύει, εάν υποβάλετε την αίτησή σας για πλήρωση μιας θέσης εργασίας, γεγονός που απαιτεί από μέρους μας την εξέταση του βιογραφικού σας με σκοπό τη λήψη απόφασης σχετικά με την αίτησή σας.

 • Όταν παρέχετε τη συναίνεσή σας στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς, η επεξεργασία από μέρους μας δικαιολογείται από τη συναίνεσή σας. Αυτή είναι η περίπτωση της επεξεργασίας από μέρους μας των προσωπικών δεδομένων σας κατά τη διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών. Όταν χρησιμοποιούμε τη συναίνεση που μας δίνετε ως νομική βάση για την επεξεργασία, είστε ελεύθεροι να την αποσύρετε ανά πάσα στιγμή.

 • Όταν η επεξεργασία εξυπηρετεί τα έννομα συμφέροντα ημών ή τρίτων (εκτός εάν των εν λόγω συμφερόντων προέχει το συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες σας, που απαιτούν την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας, κυρίως εάν είστε παιδί), η νομική βάση είναι τα ως άνω έννομα συμφέροντα. Για παράδειγμα, η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης (μάρκετινγκ) ενδέχεται να νοείται ότι εξυπηρετεί έννομο συμφέρον και ας πρόκειται για άμεση εμπορική προώθηση, ενώ ενδέχεται κατά περίπτωση να απαιτείται η λήψη της συναίνεσής σας.

 • Επιπλέον, ενδέχεται να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας δυνάμει οποιασδήποτε νομικής βάσης αναφέρεται στην εφαρμοστέα νομοθεσία ή στον κανονισμό. Για περισσότερες πληροφορίες επί του θέματος, γίνεται παραπομπή στο Άρθρο 6.1 του ΓΚΠΔ, ο οποίος αναγράφει όλες τις πιθανές νομικές βάσεις.

Η νομική βάση κάθε εργασίας επεξεργασίας που πραγματοποιούμε με τα δεδομένα σας θα σας κοινοποιείται κατά περίπτωση.

 

VI – Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα δεδομένα σας

Η Virbac θα τηρεί τα προσωπικά δεδομένα σας μόνο για όσο διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους αυτά υποβάλλονται σε επεξεργασία και σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία. Συνεπώς, το χρονικό διάστημα διατήρησης των προσωπικών δεδομένων εξαρτάται από τον σκοπό που επιτελεί κάθε εργασία επεξεργασίας.

Ο ορισμός του χρονικού διαστήματος διατήρησης των δεδομένων σας εξαρτάται, επιπλέον, από τα ακόλουθα κριτήρια:

 • Αν χρησιμοποιούνται cookies, ορίζουμε τη διάρκεια ζωής των cookies δυνάμει των ορίων που προβλέπει η αρμόδια εθνική εποπτική αρχή (π.χ. στη Γαλλία είναι 13 μήνες).

 • Όταν διατηρούμε ορισμένα προσωπικά δεδομένα σας προκειμένου να εκπληρώσουμε νομικές ή ρυθμιστικές υποχρεώσεις μας αλλά και να ασκήσουμε τα δικαιώματά μας, τα εν λόγω δεδομένα διατηρούνται για το χρονικό διάστημα που ορίζεται, εφόσον ορίζεται, στο νομικό κείμενο αναφοράς (π.χ. περίοδος παραγραφής ή νόμιμη περίοδος διατήρησης δεδομένων).

Η περίοδος διατήρησης των δεδομένων θα σας κοινοποιείται κατά περίπτωση.

 

VII – Ποιος έχει πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας

Τα εξουσιοδοτημένα άτομα που εργάζονται για τη Virbac και, σε κάποιες περιπτώσεις, τις θυγατρικές αυτής, έχουν δικαίωμα να αποκτήσουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, προκειμένου αυτές οι ομάδες ανθρώπων να παραμένουν όσο πιο περιορισμένες γίνεται και να διατηρήσουμε την εμπιστευτικότητα και την ασφάλεια των δεδομένων σας.

Ανάλογα με το είδος της επεξεργασίας, τα δεδομένα ενδέχεται να λάβουν και τρίτοι αποδέκτες, όπως οι έμπιστοι πάροχοί μας, οι οποίοι υποστηρίζουν την επιχειρηματική μας δραστηριότητα. Χρησιμοποιούμε τρίτους παρόχους υπηρεσιών, οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι για τη διεξαγωγή μιας σειράς λειτουργιών για λογαριασμό μας.

Στο πλαίσιο αυτό, παρέχουμε στους έμπιστους παρόχους μας αποκλειστικά τις πληροφορίες που χρειάζονται για να παράσχουν την υπηρεσία και τους ζητάμε να μη χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά δεδομένα σας για κανέναν άλλο σκοπό. Καταβάλλουμε πάντα κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσουμε ότι οι έμπιστοι πάροχοι υπηρεσίας με τους οποίους συνεργαζόμαστε θα εγγυηθούν την εμπιστευτικότητα και την ασφάλεια των δεδομένων σας. Επιπλέον, διασφαλίζουμε ότι όταν διακοπεί η σχέση μας με έναν έμπιστο πάροχο υπηρεσίας, ο τελευταίος διαγράφει τα δεδομένα σας πάραυτα.

Επιλέγουμε τους έμπιστους παρόχους υπηρεσίας με ιδιαίτερη μέριμνα, διασφαλίζοντας ότι παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις, ιδιαίτερα όσον αφορά την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και τους πόρους τους, προκειμένου να υλοποιήσουν τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που θα πληρούν τις προϋποθέσεις της εφαρμοστέας νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας επεξεργασίας. Ταυτόχρονα, φροντίζουμε οι έμπιστοι πάροχοί μας να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τις δικές μας τεκμηριωμένες οδηγίες. Επιπλέον, φροντίζουμε το προσωπικό τους να έχει αναλάβει δέσμευση τήρησης εμπιστευτικότητας ή να τελεί υπό δέουσα κανονιστική υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας.

Ενδέχεται να ζητήσουμε από τους έμπιστους παρόχους υπηρεσίας να παρέχουν υπηρεσίες που προϋποθέτουν την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, όπως για παράδειγμα στις εξής περιπτώσεις:

 • τη φιλοξενία της ιστοσελίδας μας,

 • την αποθήκευση των δεδομένων μας,

 • τη συντήρηση των συσκευών/λογισμικών μας,

 • τη χρήση εφαρμογών και συνεργατικών εργαλείων που έχουμε διαθέσει στους υπαλλήλους μας.

Θα σας ενημερώνουμε σχετικά με την ταυτότητα ή το ρόλο των έμπιστων παρόχων μας για κάθε επεξεργασία που θα πραγματοποιούμε στα προσωπικά δεδομένα σας.

Ενδέχεται να πρέπει να αποκαλύψουμε ή κοινοποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας, προκειμένου να συμμορφωθούμε με μια νομική υποχρέωση ή να επιβάλουμε ή εφαρμόσουμε τους όρους χρήσης/πώλησης ή οποιαδήποτε άλλη προϋπόθεση έχετε αποδεχθεί ή ακόμη να προστατεύσουμε τα δικαιώματα, την ασφάλεια ή την περιουσία της Virbac, των πελατών ή των υπαλλήλων της.

Ενδέχεται, για παράδειγμα, να πρέπει να κοινοποιήσουμε τα στοιχεία σας σε τρίτους ως εξής:

 • Σε όργανα επιβολής του νόμου και ρυθμιστικές αρχές μας ή σε άλλες αρμόδιες αρχές σύμφωνα με τις νομικές προϋποθέσεις ή τη βέλτιστη πρακτική.

 • Στα ενδεδειγμένα ενδιαφερόμενα μέρη σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης: κυρίως με στόχο την προάσπιση της υγείας και της ασφάλειας των πελατών, του προσωπικού και των οργανισμών μας.

 • Στην εταιρεία σας ή τον οργανισμό σας, ο οποίος τηρεί επιχειρηματική σχέση μαζί μας.

 • Σε παρόχους υπηρεσιών ελέγχου, προκειμένου να συμμορφωθούμε με νομικές υποχρεώσεις αναφορικά με την πρόληψη και την αντιμετώπιση του εγκλήματος (ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά τη διαφθορά και συναφή αδικήματα), την καταπολέμηση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, τον έλεγχο των κυρώσεων και άλλους απαιτούμενους ελέγχους συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν σε καταγγελίες δυνάμει του άρθρου 17 του γαλλικού νόμου 2016-1691 της 9ης Δεκεμβρίου 2016, γνωστού και ως «νόμου Sapin II».

 • Σε διαφημιστικά δίκτυα και παρόχους υπηρεσιών ανάλυσης, προκειμένου να υποστηρίξουμε και να προβάλουμε διαφημίσεις στην ιστοσελίδα μας, σε εφαρμογές και άλλα εργαλεία μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

 • Σε τρίτους στο πλαίσιο εξαγοράς ή μεταβίβασης οποιουδήποτε τμήματος της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας ή τυχόν αναδιοργάνωση αυτής.

 • Σε άλλα ενδιαφερόμενα μέρη: όταν το όνομά σας εμφανίζεται σε λίστα συμμετεχόντων εκδηλώσεων τις οποίες μας έχετε ενημερώσετε ότι σκοπεύετε να παρακολουθήσετε.

 

VIII – Πού τηρούμε τα δεδομένα σας

Τα δεδομένα σας αποθηκεύονται από τη Virbac, τις θυγατρικές της και τους έμπιστους παρόχους υπηρεσίας της εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Ωστόσο, ανάλογα με το είδος της επεξεργασίας, ενδέχεται τα δεδομένα σας να διαβιβασθούν σε χώρα εκτός ΕΟΧ, σε κάποιον έμπιστο πάροχό μας ή/και θυγατρική μας.

Όταν απαιτείται η εν λόγω μεταφορά εκτός ΕΟΧ, εγγυόμαστε ότι τα δεδομένα διαβιβάζονται με τρόπο ασφαλή και σε τήρηση της εφαρμοστέας νομοθεσίας. Σε περίπτωση που η χώρα στην οποία μεταφέρονται τα δεδομένα δεν διαθέτει σύστημα προστασίας συγκρίσιμο με της ΕΕ, χρησιμοποιούμε «ενδεδειγμένες ή κατάλληλες εγγυήσεις».

Οι αναφερθείσες ενδεδειγμένες ή κατάλληλες εγγυήσεις είναι ένας τρόπος να αντισταθμίσουμε την απουσία προστασίας δεδομένων. Οι εγγυήσεις αυτές μπορεί να έγκεινται στη χρήση δεσμευτικών εταιρικών κανόνων, τυποποιημένων ρητρών προστασίας δεδομένων που υιοθετεί η Επιτροπή ή κάποια εποπτική αρχή, ή συμβατικές ρήτρες που διαθέτουν την έγκριση μιας εποπτικής αρχής.

Σε κάθε περίπτωση, προβαίνουμε σε σύναψη συμφωνίας με τον φορέα που είναι αποδέκτης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις προστασίας των δεδομένων και με τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων, υπό το πρίσμα της επεξεργασίας εντός της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας νομικώς ισχυρών δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων και πραγματικών ένδικων μέσων, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος άσκησης αποτελεσματικής διοικητικής ή δικαστικής προσφυγής και αξίωσης αποζημίωσης, στην Ένωση ή σε τρίτη χώρα. Συγκεκριμένα, πρόκειται για συμμόρφωση με τις γενικές αρχές που διέπουν την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και τις αρχές της προστασίας των δεδομένων από τον σχεδιασμό και από προεπιλογή.

Σε περίπτωση που τα προσωπικά δεδομένα σας διαβιβασθούν σε οντότητες που εδρεύουν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε την «Ασπίδα προστασίας προσωπικών δεδομένων» (“Privacy Shield”), ήτοι έναν μηχανισμό αυτοπιστοποίησης για τις εταιρείες που έχουν συσταθεί στις ΗΠΑ, για τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναγνωρίσει ότι παρέχει επαρκές επίπεδο προστασίας για τα προσωπικά δεδομένα που διαβιβάζονται. Θεωρείται, συνεπώς, ότι ο εν λόγω μηχανισμός παρέχει νομικές εγγυήσεις για τη διαβίβαση δεδομένων.

Θα σας ενημερώνουμε, όταν αυτό απαιτείται και κατά περίπτωση, σχετικά με την πρόθεσή μας να διαβιβάσουμε προσωπικά δεδομένα σε μια τρίτη χώρα, την ύπαρξη ή την απουσία απόφασης περί επάρκειας της Επιτροπής και, ανάλογα με την περίπτωση, θα γίνεται αναφορά στις ενδεδειγμένες ή κατάλληλες εγγυήσεις και τα μέσα για να αποκτηθεί αντίγραφό τους ή στο πού διατέθηκαν.

 

IX – Ποια είναι τα δικαιώματά σας ως υποκείμενα δεδομένων και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε

Εφόσον προβλέπεται από τη νομοθεσία ή τους κανονισμούς περί προστασίας δεδομένων, όταν τα προσωπικά δεδομένα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία από μία εκ των συνδεδεμένων επιχειρήσεων στην ΕΕ ή από συνδεδεμένη επιχείρηση που εδρεύει σε διαφορετική δικαιοδοσία στην οποία ωστόσο ισχύουν παρόμοιοι κανόνες, έχετε ορισμένα δικαιώματα αναφορικά με τις προσωπικές σας πληροφορίες. Η δυνατότητα άσκησης ή όχι των εν λόγω δικαιωμάτων και οι τρόποι με τους οποίους μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε περιγράφονται αναλυτικότερα παρακάτω. Κάποια εξ αυτών των δικαιωμάτων θα ισχύουν μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.

Ανάλογα με το είδος επεξεργασίας, έχετε:

 • Το δικαίωμα να εξασφαλίσετε από εμάς επιβεβαίωση σχετικά με το κατά πόσον διενεργείται επεξεργασία προσωπικών δεδομένων (δικαίωμα πρόσβασης). Σε αυτή την περίπτωση, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα και να ζητήσετε πληροφορίες, όπως το σκοπό της επεξεργασίας, τις σχετικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων, κ.λπ.

 • Το δικαίωμα να απαιτήσετε από εμάς τη διόρθωση ανακριβών προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν (δικαίωμα διόρθωσης).

 • Το δικαίωμα να λαμβάνετε από εμάς τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων σας αφορούν, με την προϋπόθεση ότι ισχύει ένας από τους λόγους που δικαιολογούν το εν λόγω δικαίωμα (δικαίωμα διαγραφής).

 • Το δικαίωμα να πετυχαίνετε τον περιορισμό της επεξεργασίας, με την προϋπόθεση ότι ισχύει ένας από τους λόγους που δικαιολογούν το εν λόγω δικαίωμα (δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας).

 • Το δικαίωμα να λαμβάνετε τα προσωπικά δεδομένα σας με δομημένο, ευρέως χρησιμοποιούμενο μορφότυπο με δυνατότητα ανάγνωσης από υπολογιστή και το δικαίωμα διαβίβασης των εν λόγω δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αντίρρηση από εμάς (δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων).

 • Το δικαίωμα εναντίωσης, με άλλα λόγια μπορείτε, π.χ. να μας απαγορεύσετε να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης (μάρκετινγκ).

 • Το δικαίωμα να ορίσετε τις κατευθυντήριες γραμμές για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας μετά το θάνατό σας.

Σχετικά με το μάρκετινγκ: όπως αναφέρεται παραπάνω, έχετε το δικαίωμα εναντίωσης και μπορείτε ανά πάσα στιγμή να επιλέξετε να εξαιρεθείτε από τη λήψη ανακοινώσεων άμεσου μάρκετινγκ από μέρους μας. Σε περίπτωση που συλλέξουμε τη συγκατάθεσή σας (προαιρετική υπαγωγή), ή εφόσον έχουμε προς τούτο έννομο συμφέρον, ή σχετική συμβατική υποχρέωση, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που μας δίνετε στην ιστοσελίδα μας ή με άλλα μέσα για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης, με σκοπό να σας αποστείλουμε ηλεκτρονικά μηνύματα, ενημερωτικά δελτία και άλλα μηνύματα, ώστε να σας πληροφορούμε για τις επιχειρηματικές εξελίξεις, τις εξελίξεις της αγοράς και τις υπηρεσίες μας, συμπεριλαμβανομένων εκδηλώσεων που θεωρούμε ότι ίσως σας ενδιαφέρουν. Αν επιθυμείτε να ασκήσετε το δικαίωμα εξαίρεσης από τη λήψη ενημερώσεων άμεσου μάρκετινγκ, μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας στη σελίδα των ρυθμίσεων του ηλεκτρονικού λογαριασμού σας, κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο κατάργησης εγγραφή ("unsubscribe") που αναγράφεται στο τέλος κάθε προωθητικού ηλεκτρονικού μηνύματος που σας στέλνουμε. Άλλως, μπορείτε να επικοινωνήσετε στη διεύθυνση info@virbac.gr.

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε ή να συζητήσετε σχετικά με οποιοδήποτε από αυτά τα δικαιώματα, επικοινωνήστε με τον αρμόδιο Φορέα, στη διεύθυνση επικοινωνίας που αναγράφεται στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Για να μπορέσουμε να επεξεργαστούμε ικανοποιητικά το αίτημά σας, θα πρέπει να επαληθεύσετε την ταυτότητά σας με οποιονδήποτε τρόπο. Σε περίπτωση που παραμένει κάποια αμφιβολία από μέρους μας, τότε ενδεχομένως να αιτηθούμε πρόσθετες πληροφορίες, και συγκεκριμένα την αποστολή αντιγράφου του δελτίου ταυτότητάς σας, υπογεγραμμένο από εσάς.

Θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να ανταποκριθούμε επαρκώς στα αιτήματά σας. Σε κάθε περίπτωση θα σας απαντούμε εντός ενός μηνός. Ο χρόνος απόκρισής μας ενδέχεται να παραταθεί κατά δύο μήνες, ανάλογα με την πολυπλοκότητα και τον αριθμό των αιτημάτων σας.

Εάν για οποιονδήποτε λόγο θεωρείτε πως η απόκρισή μας δεν είναι ικανοποιητική, σας ενημερώνουμε ότι έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε μια εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων στο Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο οποίο συνήθως διαμένετε, σε εκείνο στο οποίο εμείς εδρεύουμε, ή όπου η φερόμενη παραβίαση του νόμου περί Προστασίας Δεδομένων έχει λάβει χώρα. Στη Γαλλία μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στο CNIL (Εθνική Επιτροπή Πληροφορικής και Ελευθεριών).

 

X – Τι είδους πληροφορίες θα σας παρέχουμε

Κάθε φορά που η Virbac θα πραγματοποιεί επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, θα σας ενημερώνει σχετικά με τα παρακάτω, παρέχοντάς σας:

 • την ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου επεξεργασίας (ήτοι του φορέα που καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας) και, εφόσον υπάρχει, του εκπροσώπου αυτού,

 • τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου προστασίας δεδομένων,

 • τους σκοπούς τους οποίους εξυπηρετεί η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, καθώς και τη νομική βάση της επεξεργασίας,

 • τα έννομα συμφέροντα της Virbac ή ενός τρίτου, εφόσον υπάρχουν,

 • τους αποδέκτες, ή κατηγορίες αποδεκτών των προσωπικών δεδομένων, εφόσον προβλέπονται,

 • όταν αυτό απαιτείται, θα ενημερώνεστε σχετικά με την πρόθεση της Virbac να διαβιβάσει προσωπικά δεδομένα σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό, την ύπαρξη ή την απουσία απόφασης περί επάρκειας της Επιτροπής ή, ανάλογα με την περίπτωση, αναφορά στις ενδεδειγμένες ή κατάλληλες εγγυήσεις και στα μέσα για να αποκτηθεί αντίγραφό τους ή στο πού διατέθηκαν,

 • το χρονικό διάστημα κατά το οποίο τα προσωπικά δεδομένα θα αποθηκεύονται ή, σε περίπτωση που αυτό δεν καθίσταται εφικτό, τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για να προσδιοριστεί το εν λόγω διάστημα,

 • το δικαίωμά σας να ζητήσετε από τη Virbac πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα και διόρθωση ή διαγραφή αυτών ή ακόμη τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας ή να αντιταχθείτε στην επεξεργασία, καθώς και το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων,

 • όπου αυτή η δυνατότητα υπάρχει, το δικαίωμα απόσυρσης της συναίνεσής σας ανά πάσα στιγμή, χωρίς να επηρεάζεται η νομιμότητα της επεξεργασίας βάσει της συναίνεσης πριν αυτή αποσυρθεί,

 • το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε μια εποπτική αρχή,

 • αν η παροχή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι νομική ή συμβατική απαίτηση, αν συνιστά προϋπόθεση για τη σύναψη συμφωνίας, καθώς και αν είστε υποχρεωμένοι να παρέχετε τα προσωπικά δεδομένα και αν υπάρχουν τυχόν συνέπειες σε περίπτωση που δεν το πράξετε,

 • την ύπαρξη τυχόν αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας προφίλ, και τουλάχιστον σε αυτές τις περιπτώσεις, σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη λογική που ακολουθείται, καθώς και με τη σημασία και τις προβλεπόμενες συνέπειες της εν λόγω επεξεργασίας για εσάς,

 • εφόσον τα δεδομένα δεν αποκτήθηκαν από εσάς απευθείας, τη σχετική κατηγορία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την πηγή από την οποία προέρχονται τα προσωπικά δεδομένα και, ανάλογα με την περίπτωση, εάν τα δεδομένα προήλθαν από πηγές στις οποίες έχει πρόσβαση το κοινό.

Οι ως άνω πληροφορίες θα σας διατεθούν το συντομότερο δυνατόν και, σε περίπτωση απευθείας συλλογής των δεδομένων σας, κατά τη στιγμή της συλλογής.

 

XI – Πώς χειριζόμαστε την ασφάλεια

Η Virbac δίνει μεγάλη σημασία στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και για το λόγο αυτό λαμβάνει όλες τις εύλογες προφυλάξεις. Ζητούμε από τους συνεργάτες που διαχειρίζονται τα δεδομένα σας για λογαριασμό μας να πράξουν το ίδιο.

Καταβάλλουμε διαρκώς κάθε δυνατή προσπάθεια για να προφυλάξουμε τα προσωπικά δεδομένα σας. Κατόπιν της λήψης των δεδομένων σας, εφαρμόζουμε αυστηρές διαδικασίες και λαμβάνουμε μέτρα ασφαλείας (τόσο τεχνικά όσο και οργανωτικά), προκειμένου να αποτρέψουμε οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Δεδομένου ότι η διαβίβαση δεδομένων μέσω του διαδικτύου δεν είναι απολύτως ασφαλής, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των δεδομένων σας που διαβιβάζονται στον ιστότοπό μας. Συνεπώς, κάθε τέτοια διαβίβαση πραγματοποιείται με δική σας ευθύνη.

 

XII – Cookies

Χρησιμοποιούμε cookies που ταυτοποιούν το πρόγραμμα περιήγησής σας. Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, συλλέγουν και αποθηκεύουν πληροφορίες αναφορικά με το πώς τη χρησιμοποιείτε. Μέσα από τις εν λόγω πληροφορίες είναι δυνατόν να καταγραφεί ο τρόπος χρήσης της ιστοσελίδας, αλλά επίσης να σας παρασχεθεί βελτιωμένη υπηρεσία και εμπειρία κατά την περιήγησή σας. Οι αναφερθείσες πληροφορίες αξιοποιούνται επίσης για λόγους ανάλυσης.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε μέσα από αυτές τις τεχνολογίες θα χρησιμοποιούνται επίσης για να διαχειριστούμε την παραμονή σας στην ιστοσελίδα μας.

Όπως ορίζεται στο Κεφάλαιο V της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ορίζουμε τη διάρκεια ισχύος των cookies δυνάμει των ορίων που προβλέπει η αρμόδια εθνική εποπτική αρχή (π.χ. στη Γαλλία είναι 13 μήνες).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies και πώς τα χρησιμοποιούμε, ανατρέξτε στην [Πολιτική για τα Cookies]. 

 

XIII – Σύνδεσμοι σε ιστοτόπους τρίτων

Η ιστοσελίδα μας, τα ενημερωτικά δελτία μας, οι ενημερώσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και άλλες ανακοινώσεις ενδέχεται από καιρού εις καιρόν να περιέχουν συνδέσμους από και προς ιστοσελίδες τρίτων. Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε σε αυτές τις ιστοσελίδες δεν υπόκεινται στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και η επεξεργασία τους από τις εν λόγω ιστοσελίδες δεν αποτελεί δική μας ευθύνη. 

Εάν ακολουθήσετε συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες, σημειώνεται ότι οι ιστοσελίδες αυτές διαθέτουν δικές τους επισημάνσεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων με αναλυτικές πληροφορίες για τη συλλογή και επεξεργασία των πληροφοριών σας όταν τις επισκέπτεστε.

 

XIV – Παιδιά

Δεν συλλέγουμε συνειδητά πληροφορίες από παιδιά ή άτομα κάτω των 16 ετών. Εάν είστε κάτω των 16 ετών, έχετε το δικαίωμα να μην παρέχετε προσωπικά δεδομένα, εκτός εκείνων που απαιτούνται για σκοπούς ειδικής κατάρτισης ή σε περίπτωση πρόσβασης ασφαλείας κατόπιν της ειδικής γραπτής γονικής συγκατάθεσης. 

 

XV – Τροποποίηση της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ενδέχεται από καιρού εις καιρόν να τροποποιείται. 

Σε περίπτωση που επέλθουν ουσιώδεις αλλαγές στην παρούσα Πολιτική (ως προς το είδος των πληροφοριών που συλλέγουμε, τους τρόπους και τους λόγους συλλογής), αυτές θα επισημαίνονται στο πάνω μέρος της ανακοίνωσης, ενώ θα παρέχεται ευδιάκριτος σύνδεσμος προς αυτές για εύλογο χρονικό διάστημα μετά την υιοθέτησή τους.

 

Τελευταία ενημέρωση: 27/01/2019