Εμβόλια

Canigen®DHPPi

Εμβόλιο για την πρόληψη έναντι της νόσου του Carre, του αδενοϊού τύπου 1, της παραϊνφλουέντζας και αδενοϊού τύπου 2 και του παρβοϊού (στέλεχος CPV-2b, CPV-2c)

  • Σκύλος

Κτηνιατρικό φαρμακευτικό σκεύασμα.

Απαιτείται κτηνιατρική συνταγή

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

CANIGEN DHPPi λυοφιλοποιημένο υλικό και διαλύτης για παρασκευή ενέσιμου εναιωρήματος για σκύλους

 

2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Κάθε δόση του 1 ml περιέχει:

 

Δραστικά συστατικά:

Λυοφιλοποιημένο υλικό:

Canine distemper virus (CDV) / Ιός της νόσου του Carré – στέλεχος Lederle

103.0 - 104.9 CCID50*

Canine adenovirus type 2 (CAV-2) / Αδενοϊός τύπου 2 – στέλεχος Manhattan

104.0 - 106.0 CCID50*

Canine parvovirus (CPV) / Παρβοϊός – στέλεχος CPV780916

105.0 - 106.8 CCID50*

Canine parainfluenza virus (CPIV) / Ιός της παραϊνφλουέντζας – στέλεχος Manhattan

105. 0- 106.9 CCID50*

* Cell culture infections dose 50%

 

 

Διαλύτης:

Water for injections 1 ml

 

Έκδοχα

Βλέπετε πλήρη κατάλογο εκδόχων στο κεφάλαιο 6.1

 

3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Λυοφιλοποιημένο υλικό και διαλύτης για παρασκευή ενέσιμου εναιωρήματος.

Λυοφιλοποιημένο υλικό: Λευκά σφαιρίδια

Διαλύτης: Άχρωμο υγρό

 

4. ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

4.1 Είδη ζώων

Σκύλος.

 

 

4.2 Θεραπευτικές ενδείξεις προσδιορίζοντας τα είδη ζώων

Για την ενεργητική ανοσοποίηση των σκύλων από την ηλικία των 8 εβδομάδων για:

- την πρόληψη της θνησιμότητας και των κλινικών συμπτωμάτων που προκαλούνται από τον ιό της νόσου του Carré,

- την πρόληψη της θνησιμότητας και των κλινικών συμπτωμάτων που προκαλούνται από τον αδενοϊό τύπου 1,

- την πρόληψη των κλινικών συμπτωμάτων και της θνησιμότητας και τη μείωση της απέκκρισης του ιού που προκαλείται από τον παρβοϊό του σκύλου σε μελέτη πρόκλησης, στην οποία χρησιμοποιήθηκε το στέλεχος CPV-2b,

- την πρόληψη των κλινικών συμπτωμάτων και τη μείωση της απέκκρισης του ιού που προκαλείται από τον παρβοϊό του σκύλου σε μελέτη πρόκλησης, στην οποία χρησιμοποιήθηκε το στέλεχος CPV-2c,

- τη μείωση των κλινικών συμπτωμάτων από το αναπνευστικό σύστημα και της απέκκρισης του ιού που προκαλείται από τον ιό της παραϊνφλουέντζας του σκύλου και του αδενοϊού τύπου 2.

 

Έναρξη ανοσίας:

Η έναρξη της ανοσίας έχει αποδειχθεί :

• Στις 3 εβδομάδες μετά τον αρχικό εμβολιασμό για τα στελέχη CDV, CAV-2 και CPV

• Στις 4 εβδομάδες μετά τον αρχικό εμβολιασμό για τα στελέχη CPiV και CAV-1

 

Διάρκεια ανοσίας:

Μετά τον αρχικό εμβολιασμό η ανοσία διαρκεί για ένα έτος για όλα τα στελέχη.

Κατά τη διάρκεια των μελετών διάρκειας της ανοσίας ένα χρόνο μετά τον αρχικό εμβολιασμό δεν υπήρχε σημαντική διαφορά μεταξύ των εμβολιασμένων σκύλων και των μαρτύρων στην απέκκριση του ιού για τα στελέχη CPiV ή CAV-2.

 

Μετά την ετήσια αναμνηστική δόση, η ανοσία διαρκεί για 3 χρόνια για τα στελέχη CDV, CAV-1 και CΑV-2 και 1 χρόνο για το CPiV.

Για το CΑV-2, η διάρκεια της ανοσίας μετά την ετήσια αναμνηστική δόση δεν καθορίστηκε με πρόκληση, αλλά βασίστηκε στη παρουσία των CΑV-2 αντισωμάτων 3 χρόνια μετά τον αναμνηστικό εμβολιασμό.

 

 

4.3 Αντενδείξεις

Καμία.

 

4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις

Να εμβολιάζονται μόνο υγιή ζώα.

Σε παρουσία μητρικών αντισωμάτων (κουτάβια από εμβολιασμένους θηλυκούς σκύλους) μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να υπάρξει παρεμβολή στο αποτέλεσμα του εμβολιασμού. Ως εκ τούτου, το πρόγραμμα εμβολιασμού θα πρέπει να προσαρμοστεί ανάλογα (βλέπετε παράγραφο 4.9).

 

4.5 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση

Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση σε ζώα

 

Μετά τον εμβολιασμό, τα ζωντανά εμβολιακά στελέχη (CAV-2 και CPV) μπορεί να εξαπλωθούν και σε μη εμβολιασμένα ζώα, χωρίς δυσμενείς συνέπειες για τα -σε επαφή- αυτά ζώα.

 

Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το φαρμακευτικό προϊόν σε ζώα

 

Σε περίπτωση κατά λάθος αυτoένεσης να αναζητήσετε αμέσως ιατρική βοήθεια και να επιδείξετε στον ιατρό το εσώκλειστο φύλλο οδηγιών χρήσης ή την ετικέτα του φαρμακευτικού προϊόντος.

 

4.6 Ανεπιθύμητες ενέργειες (συχνότητα και σοβαρότητα)

Μια μέτρια τοπική αντίδραση, η οποία υποχωρεί αυτόματα μέσα σε 1 έως 2 εβδομάδες μπορεί συχνά να παρατηρηθεί μετά τη χορήγηση μίας δόσης του προϊόντος. Αυτή η τοπική παροδική αντίδραση μπορεί να είναι οζίδιο (≤ 4 cm) ή ελαφρύ διάχυτο τοπικό οίδημα, και σε σπάνιες περιπτώσεις να σχετίζεται με πόνο ή κνησμό.

Συχνά παρατηρείται μετά τον εμβολιασμό παροδική ληθαργικότητα. Υπερθερμία ή πεπτικές διαταραχές, όπως ανορεξία, διάρροια ή έμετος, μπορεί να εκδηλωθούν σε σπάνιες περιπτώσεις.

Αντιδράσεις υπερευαισθησίας έχουν αναφερθεί πολύ σπάνια. Σε περίπτωση μιας τέτοιας αλλεργικής ή αναφυλακτικής αντίδρασης, θα πρέπει να χορηγείται η κατάλληλη συμπτωματική θεραπεία.

 

Η συχνότητα των ανεπιθύμητων ενεργειών καθορίζεται ως ακολούθως:

- πολύ συχνή (περισσότερο από 1 στα 10 υπό θεραπεία ζώα παρουσιάζουν ανεπιθύμητες ενέργειες )

- συχνή (περισσότερο από 1 αλλά λιγότερο από 10 ζώα στα 100 υπό θεραπεία ζώα)

- μη συνηθισμένη (περισσότερο από 1 αλλά λιγότερο από 10 ζώα στα 1000 υπό θεραπεία ζώα)

- σπάνια (περισσότερο από 1 αλλά λιγότερο από 10 ζώα στα 10,000 υπό θεραπεία ζώα)

- πολύ σπάνια (λιγότερο από 1 στα 10,000 υπό θεραπεία ζώα, συμπεριλαμβανομένων των μεμονωμένων αναφορών).

 

4.7 Χρήση κατά την κύηση και τη γαλουχία

Να μην χρησιμοποιηθεί καθόλη τη διάρκεια της κύησης ή της γαλουχίας.

 

4.8 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης

Είναι διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα, οι οποίες αποδεικνύουν ότι το εν λόγω εμβόλιο μπορεί να αναμιχθεί και να χορηγηθεί με το εμβόλιο της Virbac κατά της Leptospira εφόσον είναι διαθέσιμο.

Δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα από την ταυτόχρονη χρήση του εμβολίου αυτού με οποιοδήποτε άλλο κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν, εκτός του προαναφερθέντος προϊόντος. Η απόφαση για τη χορήγηση του εμβολίου αυτού πριν ή μετά από τη χορήγηση οποιοδήποτε άλλου κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος θα πρέπει να λαμβάνεται κατά περίπτωση.

 

4.9 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης

Μετά την ανασύσταση του λυοφιλοποιημένου υλικού με το διαλύτη, ανακινήστε ήπια και χορηγήστε μια δόση 1 ml υποδορίως, σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα εμβολιασμού:

 

Αρχικός εμβολιασμός:

- πρώτη δόση από την ηλικία των 8 εβδομάδων

- δεύτερη δόση μετά από 3 ή 4 εβδομάδες.

 

Όταν απαιτείται επίσης ενεργητική ανοσοποίηση κατά της λεπτοσπείρωσης, το εμβόλιο της Virbac κατά της Leptospira μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη θέση του διαλύτη. Μετά την ανασύσταση μιας δόσης του προϊόντος με μία δόση εμβολίου της Virbac κατά της Leptospira, ανακινήστε απαλά (το ανασυσταθέν προϊόν είναι ελαφρώς ροζ μπεζ) και χορηγήστε αμέσως μία δόση του 1 ml υποδορίως, σύμφωνα με το ίδιο πρόγραμμα εμβολιασμού: 2 δόσεις με μεσοδιάστημα 3 έως 4 εβδομάδων ξεκινώντας από την ηλικία των 8 εβδομάδων.

 

Τα αντισώματα μητρικής προέλευσης μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να επηρεάσουν την ανοσολογική ανταπόκριση στον εμβολιασμό. Σε τέτοιες περιπτώσεις, συνιστάται μια τρίτη δόση από την ηλικία των 15 εβδομάδων.

 

Επαναληπτικοί εμβολιασμοί:

Να χορηγείται μία αναμνηστική δόση εφάπαξ 1 χρόνο μετά τον αρχικό εμβολιασμό.

 

 

Οι επόμενοι εμβολιασμοί πραγματοποιούνται με μεσοδιαστήματα μέχρι τριών ετών.

Απαιτείται ετήσιος επαναληπτικός εμβολιασμός για το στέλεχος CPiV.

Η μορφή του ανασυσταθέντος προϊόντος είναι ελαφρώς ροζ.

 

4.10 Υπερδοσολογία (συμπτώματα, μέτρα αντιμετώπισης, αντίδοτα), εάν είναι απαραίτητα

Η εφάπαξ χορήγηση δόσης 10 φορές μεγαλύτερης από τη συνιστώμενη δεν προκάλεσε καμία ανεπιθύμητη ενέργεια πέραν αυτών που περιγράφονται στην παράγραφο 4.6 «Ανεπιθύμητες ενέργειες», εκτός του ότι η διάρκεια της τοπικής αντίδρασης ήταν παρατεταμένη (έως και 26 ημέρες).

 

4.11 Χρόνος(οι) αναμονής

Δεν απαιτείται.

 

5. ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Φαρμακοθεραπευτική ομάδα: Ανοσολογικά για τους Σκύλους - Ζωντανά ιογενή εμβόλια.

κωδικός ATCvet: QI07AD04

Για την ενεργητική ανοσοποίηση κατά του ιού της νόσου του Carré, του αδενοϊού, του παρβοϊού και του ιού της παραϊνφλουέντζας.

 

6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

6.1 Κατάλογος εκδόχων

Λυοφιλοποιημένο υλικό:

Gelatin

Potassium hydroxide

Lactose monohydrate

Glutamic acid

Potassium dihydrogen phosphate

Dipotassium phosphate

Water for injections

Sodium chloride

Disodium phosphate anhydrous

 

Διαλύτης:

Water for injections

 

6.2 Κύριες ασυμβατότητες

Να μην αναμειγνύεται το εμβόλιο με άλλο κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν, εκτός από αυτών που αναφέρονται στην παράγραφο 4.8.

 

6.3 Διάρκεια ζωής

Διάρκεια ζωής του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος σύμφωνα με τη συσκευασία πώλησης: 18 μήνες.

Διάρκεια ζωής μετά την ανασύσταση σύμφωνα με τις οδηγίες: άμεση χρήση μετά την ανασύσταση.

 

6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος

Φυλάσσεται και μεταφέρεται σε ψυγείο (2°C - 8°C).

Φυλάσσεται προστατευμένο από το φως.

Να μην καταψύχεται.

 

6.5 Φύση και σύνθεση της στοιχειώδους συσκευασίας

Υάλινο φιαλίδιο Τύπου Ι, το οποίο περιέχει 1 δόση λυοφιλοποιημένου υλικού και υάλινο φιαλίδιο τύπου Ι, το οποίο περιέχει 1 ml διαλύτη, κλεισμένα με λαστιχένιο πώμα βουτυλίου και σφραγισμένα με κυάθιο αλουμινίου, τοποθετημένα σε πλαστικό ή χάρτινο κουτί.

 

Συσκευασίες:

1 φιαλίδιο λυοφιλοποιημένου υλικού και 1 φιαλίδιο διαλύτη

5 φιαλίδια λυοφιλοποιημένου υλικού και 5 φιαλίδια διαλύτη

10 φιαλίδια λυοφιλοποιημένου υλικού και 10 φιαλίδια διαλύτη

25 φιαλίδια λυοφιλοποιημένου υλικού και 25 φιαλίδια διαλύτη

50 φιαλίδια λυοφιλοποιημένου υλικού και 50 φιαλίδια διαλύτη

100 φιαλίδια λυοφιλοποιημένου υλικού και 100 φιαλίδια διαλύτη

 

Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

 

6.6 Ειδικές προφυλάξεις απόρριψης ενός χρησιμοποιηθέντος κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος ή άλλων υλικών που προέρχονται από τη χρήση του προϊόντος, αν υπάρχουν

Κάθε μη χρησιμοποιηθέν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν ή μη χρησιμοποιηθέντα υπολείμματά του πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές απαιτήσεις.

Διαβάστε περισσότεραΔιαβάστε λιγότερα

Σχετικά προϊόντα