Εμβόλια

Canigen®DHPPi/L

Εμβόλιο για την πρόληψη έναντι της νόσου του Carre, του αδενοϊού τύπου 1, της παραϊνφλουέντζας και αδενοϊού τύπου 2, και του παρβοϊού (στέλεχος CPV-2b, CPV-2c), της Leptospira canicola και Leptospira icterohaemorrhagiae

  • Σκύλος

Κτηνιατρικό φαρμακευτικό σκεύασμα.

Απαιτείται κτηνιατρική συνταγή

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

 

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

 

CANIGEN CHPPi/L λυοφιλοποιημένο υλικό και διαλύτης για παρασκευή ενέσιμου εναιωρήματος για σκύλους (FR)

 

 

2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

 

Κάθε δόση του 1 ml περιέχει:

 

Δραστικά συστατικά

 

Λυοφιλοποιημένο υλικό

 

Canine distemper virus (CDV) / Ιός της νόσου του Carré – στέλεχος Lederle

103.0 - 104.9 CCID50*

Canine adenovirus type 2 (CAV-2) / Αδενοϊός τύπου 2 – στέλεχος Manhattan

104.0 - 106.0 CCID50*

Canine parvovirus (CPV) / Παρβοϊός – στέλεχος CPV780916

105.0 - 106.8 CCID50*

Canine parainfluenza virus (CPIV) / Ιός της παραϊνφλουέντζας – στέλεχος Manhattan

105. 0- 106.9 CCID50*

* Cell culture infections dose 50%

 

 

 

Διαλύτης

 

Αδρανοποιημένη Leptospira interrogans οροομάδα canicola ορότυπος canicola - στέλεχος 601903

παρέχοντας > 80% προστασία*

 

 

Αδρανοποιημένη Leptospira interrogans οροομάδα icterohaemorrhagiae ορότυπος icterohaemorrhagiae - στέλεχος 601895

παρέχοντας > 80% προστασία*

 

 

 

* σύμφωνα με τη μονογραφία 447 της Ευρωπαϊκής φαρμακοποιίας, Hamster potency test

 

 

Έκδοχα

 

Βλέπετε πλήρη κατάλογο εκδόχων στο κεφάλαιο 6.1

 

3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

 

Λυοφιλοποιημένο υλικό και διαλύτης για παρασκευή ενέσιμου εναιωρήματος.

Λυοφιλοποιημένο υλικό: Λευκά σφαιρίδια

Διαλύτης: Ημιδιάφανο υγρό

 

 

4. ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

4.1 Είδη ζώων

 

Σκύλος.

 

 

4.2 Θεραπευτικές ενδείξεις προσδιορίζοντας τα είδη ζώων

 

Για την ενεργητική ανοσοποίηση των σκύλων από την ηλικία των 8 εβδομάδων για:

- την πρόληψη της θνησιμότητας και των κλινικών συμπτωμάτων που προκαλούνται από τον ιό της νόσου του Carré,

- την πρόληψη της θνησιμότητας και των κλινικών συμπτωμάτων που προκαλούνται από τον αδενοϊό τύπου 1,

- την πρόληψη των κλινικών συμπτωμάτων και της θνησιμότητας και τη μείωση της απέκκρισης του ιού που προκαλείται από τον παρβοϊό του σκύλου σε μελέτη πρόκλησης, στην οποία χρησιμοποιήθηκε το στέλεχος CPV-2b,

- την πρόληψη των κλινικών συμπτωμάτων και τη μείωση της απέκκρισης του ιού που προκαλείται από τον παρβοϊό του σκύλου σε μελέτη πρόκλησης, στην οποία χρησιμοποιήθηκε το στέλεχος CPV-2c,

- τη μείωση των κλινικών συμπτωμάτων από το αναπνευστικό σύστημα και της απέκκρισης του ιού που προκαλείται από τον ιό της παραϊνφλουέντζας του σκύλου και του αδενοϊού τύπου 2,

- την πρόληψη της θνησιμότητας και τη μείωση της μόλυνσης, των κλινικών συμπτωμάτων, του αποικισμού των νεφρών, των νεφρικών βλαβών και της απέκκρισης μέσω των ούρων της L. canicola,

- τη μείωση της μόλυνσης, των κλινικών συμπτωμάτων, του αποικισμού των νεφρών και της απέκκρισης μέσω των ούρων της L. icterohaemorrhagiae.

 

Έναρξη ανοσίας:

Η έναρξη της ανοσίας έχει αποδειχθεί στις 3 εβδομάδες μετά τον αρχικό εμβολιασμό για τα στελέχη CDV, CAV-2 και CPV, τις 4 εβδομάδες για τα CAV-1 και CPIV, τις 5 εβδομάδες για την L. canicola και 2 εβδομάδες για την L. icterohaemorrhagiae.

 

Διάρκεια ανοσίας:

Μετά τον αρχικό εμβολιασμό, η ανοσία διαρκεί για ένα έτος για όλα τα στελέχη.

Κατά διάρκεια των μελετών διάρκειας της ανοσίας, ένα χρόνο μετά το βασικό εμβολιακό σχήμα δεν υπήρχε σημαντική διαφορά μεταξύ των εμβολιασμένων σκύλων και των μαρτύρων στην απέκκριση του ιού για τα στελέχη CPiV και CAV-2, στη μείωση του νεφρικού αποικισμού για τις L. canicola και L. icterohaemorrhagiae, ούτε στις νεφρικές βλάβες και την απέκκριση μέσω των ούρων για την L. canicola.

Μετά την ετήσια αναμνηστική δόση, η ανοσία διαρκεί για 3 χρόνια για τα στελέχη CDV, CAV-1, CAV-2 και CPV.

Για τον αδενοϊό, η διάρκεια της ανοσίας μετά την ετήσια αναμνηστική δόση δεν καθορίστηκε με πρόκληση, αλλά βασίστηκε στην παρουσία των CAV-2 αντισωμάτων 3 χρόνια μετά τον αναμνηστικό εμβολιασμό.

 

4.3 Αντενδείξεις

 

Καμία.

 

4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις

 

Να εμβολιάζονται μόνο υγιή ζώα.

 

Σε παρουσία μητρικών αντισωμάτων (κουτάβια από εμβολιασμένους θηλυκούς σκύλους) μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να υπάρξει παρεμβολή των μητρικών αντισωμάτων, τα οποία ενδέχεται να επηρεάσουν το αποτέλεσμα του εμβολιασμού. Ως εκ τούτου, το πρόγραμμα εμβολιασμού θα πρέπει να προσαρμοστεί ανάλογα (βλέπετε παράγραφο 4.9).

 

4.5 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση

 

Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση σε ζώα

 

Μετά τον εμβολιασμό, τα ζωντανά εμβολιακά στελέχη (CAV-2 και CPV) μπορεί να εξαπλωθούν και σε μη εμβολιασμένα ζώα, χωρίς δυσμενείς συνέπειες για τα -σε επαφή- αυτά ζώα.

 

Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το φαρμακευτικό προϊόν σε ζώα

 

- Σε περίπτωση κατά λάθος αυτo-ένεσης να αναζητήσετε αμέσως ιατρική βοήθεια και να επιδείξετε στον ιατρό το εσώκλειστο φύλλο οδηγιών χρήσης ή την ετικέτα του φαρμακευτικού προϊόντος.

 

4.6 Ανεπιθύμητες ενέργειες (συχνότητα και σοβαρότητα)

 

Μετά τη χορήγηση μίας δόσης του προϊόντος, μπορεί συχνά να παρατηρηθεί μια μέτρια τοπική αντίδραση, η οποία υποχωρεί αυτόματα μέσα σε 1 έως 2 εβδομάδες. Αυτή η τοπική παροδική αντίδραση μπορεί να είναι οζίδιο (≤ 4 cm) ή ελαφρύ διάχυτο τοπικό οίδημα, και σε σπάνιες περιπτώσεις να σχετίζεται με πόνο ή κνησμό.

Συχνά παρατηρείται μετά τον εμβολιασμό παροδική ληθαργικότητα. Σε σπάνιες περιπτώσεις, μπορεί να εκδηλωθεί πυρετός ή πεπτικές διαταραχές, όπως ανορεξία, διάρροια ή έμετος.

Έχουν αναφερθεί πολύ σπάνιες αντιδράσεις υπερευαισθησίας, σε περίπτωση μιας τέτοιας αλλεργικής ή αναφυλακτικής αντίδρασης, θα πρέπει να χορηγείται η κατάλληλη συμπτωματική θεραπεία.

 

Η συχνότητα των ανεπιθύμητων ενεργειών καθορίζεται ως ακολούθως:

 

- πολύ συχνή (περισσότερο από 1 στα 10 υπό θεραπεία ζώα παρουσιάζουν ανεπιθύμητες ενέργειες)

- συχνή (περισσότερο από 1 αλλά λιγότερο από 10 ζώα στα 100 υπό θεραπεία ζώα)

- μη συνηθισμένη (περισσότερο από 1 αλλά λιγότερο από 10 ζώα στα 1000 υπό θεραπεία ζώα)

- σπάνια (περισσότερο από 1 αλλά λιγότερο από 10 ζώα στα 10.000 υπό θεραπεία ζώα)

 

 

4.7 Χρήση κατά την κύηση και τη γαλουχία

 

Να μην χρησιμοποιηθεί καθ’ όλη τη διάρκεια της κύησης ή της γαλουχίας.

 

4.8 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης

 

Δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα από την ταυτόχρονη χρήση του εμβολίου αυτού με οποιοδήποτε άλλο κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν. Η απόφαση για τη χορήγηση του εμβολίου αυτού πριν ή μετά από τη χορήγηση οποιοδήποτε άλλου κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος θα πρέπει να λαμβάνεται κατά περίπτωση.

 

4.9 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης

 

Μετά την ανασύσταση του λυοφιλοποιημένου υλικού με το διαλύτη, ανακινήστε ήπια και χορηγήστε μια δόση 1 ml υποδορίως, σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα εμβολιασμού:

 

Αρχικός εμβολιασμός:

- πρώτη δόση από την ηλικία των 8 εβδομάδων

- δεύτερη δόση μετά από 3 ή 4 εβδομάδες.

 

Τα αντισώματα μητρικής προέλευσης μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να επηρεάσουν την ανοσολογική ανταπόκριση στον εμβολιασμό. Σε τέτοιες περιπτώσεις, συνίσταται μια τρίτη δόση από την ηλικία των 15 εβδομάδων.

 

Επαναληπτικοί εμβολιασμοί:

Να χορηγείται μία αναμνηστική δόση εφάπαξ ένα χρόνο μετά τον αρχικό εμβολιασμό

Οι επακόλουθοι εμβολιασμοί πραγματοποιούνται σε μεσοδιαστήματα έως τρία χρόνια. Για τα στελέχη CPiV και Leptospira απαιτείται ετήσιος επαναληπτικός εμβολιασμός, επομένως μπορεί να χρησιμοποιηθεί ετησίως μια εφάπαξ δόση του εμβολίου της Virbac κατά του ιού της παραϊνφλουέντζας και της Leptospira.

.

 

Η μορφή του ανασυσταθέντος προϊόντος είναι ελαφρώς ροζ μπεζ.

 

4.10 Υπερδοσολογία (συμπτώματα, μέτρα αντιμετώπισης, αντίδοτα), εάν είναι απαραίτητα

 

Η εφάπαξ χορήγηση δόσης 10 φορές μεγαλύτερης από τη συνιστώμενη δεν προκάλεσε καμία ανεπιθύμητη ενέργεια πέραν αυτών που περιγράφονται στην παράγραφο 4.6 «Ανεπιθύμητες ενέργειες», εκτός του ότι η διάρκεια της τοπικής αντίδρασης ήταν παρατεταμένη (έως και 26 ημέρες).

 

4.11 Χρόνος(οι) αναμονής

 

Δεν απαιτείται.

 

5. ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

 

- κωδικός ATCvet: QI07AI02

- Φαρμακοθεραπευτική ομάδα: Ανοσολογικά για τους Σκύλους - Ζωντανά ιογενή και αδρανοποιημένα βακτηριακά εμβόλια.

- Για την ενεργητική ανοσοποίηση κατά του ιού της νόσου του Carré, του αδενοϊού, του παρβοϊού, του ιού της παραϊνφλουέντζας και των λεπτοσπειρώσεων των οροομάδων L, interrogans canicola και L, interrogans icterohaemorrhagiae.

 

6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

6.1 Κατάλογος εκδόχων

 

Λυόφιλο προϊόν:

Gelatin

Potassium hydroxide

Lactose monohydrate

Glutamic acid

Potassium dihydrogen phosphate

Dipotassium phosphate

Water for injections

Sodium chloride

Disodium phosphate anhydrous

 

Διαλύτης:

Sodium hydroxide

Sucrose

Dipotassium phosphate

Potassium dihydrogen phosphate

Tryptone

 

6.2 Κύριες ασυμβατότητες

 

Να μην αναμειγνύεται το εμβόλιο με άλλο κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν.

 

6.3 Διάρκεια ζωής

 

Διάρκεια ζωής του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος σύμφωνα με τη συσκευασία πώλησης: 18 μήνες.

Διάρκεια ζωής μετά την ανασύσταση σύμφωνα με τις οδηγίες: άμεση χρήση μετά την ανασύσταση.

 

6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος

 

Φυλάσσεται και μεταφέρεται σε ψυγείο (2°C - 8°C).

Φυλάσσεται προστατευμένο από το φως.

Να μην καταψύχεται.

 

6.5 Φύση και σύνθεση της στοιχειώδους συσκευασίας

 

Υάλινο φιαλίδιο Τύπου Ι, το οποίο περιέχει 1 δόση λυοφιλοποιημένου υλικού και υάλινο φιαλίδιο τύπου Ι, το οποίο περιέχει 1 ml διαλύτη, κλεισμένα με λαστιχένιο πώμα βουτυλίου και σφραγισμένα με κυάθιο αλουμινίου, τοποθετημένα σε πλαστικό ή χάρτινο κουτί.

Συσκευασίες:

1 φιαλίδιο λυοφιλοποιημένου υλικού και 1 φιαλίδιο διαλύτη

10 φιαλίδια λυοφιλοποιημένου υλικού και 10 φιαλίδια διαλύτη

25 φιαλίδια λυοφιλοποιημένου υλικού και 25 φιαλίδια διαλύτη

50 φιαλίδια λυοφιλοποιημένου υλικού και 50 φιαλίδια διαλύτη

100 φιαλίδια λυοφιλοποιημένου υλικού και 100 φιαλίδια διαλύτη

Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

 

6.6 Ειδικές προφυλάξεις απόρριψης ενός χρησιμοποιηθέντος κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος ή άλλων υλικών που προέρχονται από τη χρήση του προϊόντος, αν υπάρχουν

 

Κάθε μη χρησιμοποιηθέν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν ή μη χρησιμοποιηθέντα υπολείμματά του πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές απαιτήσεις.

Διαβάστε περισσότεραΔιαβάστε λιγότερα

Σχετικά προϊόντα