Αντιπαρασιτικά για ενδοπαράσιτα

Albedan® 10%

Πόσιμο εναιώρημα αλβενδαζόλης

  • Αγελάδες
  • Πρόβατα

Κτηνιατρικό φαρμακευτικό σκέυασμα.

Απαιτείται κτηνιατρική συνταγή

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC)

 

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

 

Albedan 10%

 

2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

 

Δραστικά συστατικά:

Ανά 1 ml

Albendazole USP 100 mg

 

Έκδοχα:

Green S (E142) 0,018 mg

Methyl Parahydroxybenzoate (E218) 2 mg

Propyl Parahydroxybenzoate (E216) 0,2 mg

 

 

3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Πόσιμο εναιώρημα.

 

4. ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

4.1 Είδη ζώων

Βοοειδή και πρόβατα

 

4.2 Θεραπευτικές ενδείξεις προσδιορίζοντας τα είδη ζώων

Το Albedan 10% είναι ένα ευρέος φάσματος ανθελμινθικό για τον έλεγχο των ώριμων και άωρων μορφών των γαστρεντερικών νηματωδών και πνευμονικών νηματωδών σκωλήκων, ταινιών και ηπατικών τρηματωδών σε βοοειδή και πρόβατα.

Το προϊόν είναι επίσης ωοκτόνο ενάντια στα αυγά των τρηματωδών και των νηματωδών.

 

Στα βοοειδή είναι δραστικό έναντι των παρακάτω ειδών:

Γαστρεντερικοί νηματώδη:Teladorsagia, Haemonchus, Trichostrongylus, Nematodirus, Oesophagostomum, Bunostomum, Cooperia και Strongyloides spp. Είναι συνήθως αποτελεσματικό έναντι στις προνύμφες των Cooperia και Ostertagia.

Πνευμονικοί σκώληκες: Dictyocaulus viviparus

Ταινίες: Moniezia spp.

Τρηματώδη: Fasciola hepatica

 

Στα πρόβατα είναι δραστικό έναντι στα ευπαθή στις βενζιμιδαζόλες στελέχη των παρακάτω ειδών:

Γαστρεντερικοί νηματώδη: Teladorsagia, Haemonchus, Trichostrongylus, Nematodirus (συμπεριλαμβάνεται N. battus), Chabertia και Oesophagostomum. Είναι συνήθως αποτελεσματικό έναντι στις προνύμφες των Ostertagia.

Πνευμονικοί σκώληκες: Dictyocaulus filaria

Ταινίες: Moniezia spp.

Τρηματώδη: Fasciola hepatica..

 

Λόγω της ωοκτόνου δράσης του Albedan 10% κατά των αυγών των τρηματωδών και νηματωδών μειώνεται η μόλυνση των λιβαδιών κατά τη βόσκηση.

 

4.3 Αντενδείξεις

Να μη χρησιμοποιείται σε περίπτωση γνωστής υπερευαισθησίας στο δραστικό συστατικό.

 

4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις για κάθε είδος ζώου

Να μη χρησιμοποιείται σε πρόβατα όταν το γάλα τους προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση.

Τα βοοειδή που υποφέρουν από έντονη βλάβη των πνευμόνων, η οποία οφείλεται σε έντονη μορφής λοίμωξη από πνευμονικούς σκώληκες, μπορεί να συνεχίσουν να βήχουν για μερικές εβδομάδες μετά από τη θεραπεία.

Η λανθασμένη χρήση των ανθελμινθικών μπορεί να οδηγήσει σε ανάπτυξη ανθεκτικότητας . Απαιτείται προσοχή στον τρόπο χορήγησης του φαρμάκου για την αποφυγή κάκωσης της υπερώας ή του φάρυγγα , ιδιαίτερα στα πρόβατα.

 

4.5 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση

 

Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το φαρμακευτικό προϊόν σε ζώα

Να αποφεύγεται η άμεση επαφή με το δέρμα. Να φοράτε προστατευτικά ρούχα και πλαστικά αδιαπέραστα γάντια. Πλένετε τα χέρια μετά τη χρήση.

 

4.6 Ανεπιθύμητες ενέργειες (συχνότητα και σοβαρότητα)

Δεν είναι γνωστή καμία.

 

4.7 Χρήση κατά την κύηση ή τη γαλουχία

Να μη χρησιμοποιείται στα θηλυκά πρόβατα κατά την περίοδο των οχιών και για 35 ημέρες μετά την απομάκρυνση των κριαριών από τα θηλυκά ζωά.

Το Albedan 10% μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια κατά τη γαλουχία.

Η χρήση του Albedan 10% στους ταύρους αναπαραγωγής ή στις έγκυες αγελάδες δεν επηρεάζει στην αναπαραγωγική ικανότητά τους.

 

4.8 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης

Δεν είναι γνωστή καμία.

 

4.9 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης

Χορηγείται από το στόμα χρησιμοποιώντας σωστά την ειδικά βαθμονομημένη συσκευή.

Ένα ml Albedan 10% περιέχει 100 mg αλβενδαζόλη.

Βοοειδή:

Σκώληκες: Για τον έλεγχο των νηματωδών, των ταινιών και των αυγών των νηματωδών.

Δόση: Ακριβώς 7,5 mg αλβενδαζόλης ανά kg σ.β.

Τρηματώδη: Για την επιπλέον αντιμετώπιση των ηπατικών τρηματωδών ( fashiola hypatica). στα βοοειδή

Δόση: Ακριβώς 10 mg αλβενδαζόλης ανά kg σ.β.

Πρόβατα

Σκώληκες: Για τον έλεγχο των νηματωδών, των ταινιών και των αυγών των νηματωδών.

Δόση: Ακριβώς 5 mg αλβενδαζόλης ανά kg σ.β.

Τρηματώδη: Για την επιπλέον αντιμετώπιση των ηπατικών τρηματωδών ( fashiola hypatica). σταστα πρόβατα.

Δόση: Ακριβώς 7,5 mg αλβενδαζόλης ανά kg σ.β.

 

4.10 Υπερδοσολογία (συμπτώματα, μέτρα αντιμετώπισης, αντίδοτα), εάν είναι απαραίτητα

Δεν ισχύει.

 

4.11 Χρόνοι αναμονής

 

Κρέας (βοοειδή): 14 ημέρες

(πρόβατα) : 4 ημέρες

Γάλα ( αγελάδες) : 60 ώρες

Να μη χορηγείται σε πρόβατα που παράγουν γάλα για ανθρώπινη κατανάλωση.

 

Τα ζώα που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση δεν πρέπει να σφάζονται κατά τη διάρκεια της θεραπείας.

 

5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

 

5.1 Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες

Το Albedan 10% είναι ένα ευρέος φάσματος ανθελμινθικό για τον έλεγχο των ώριμων και άωρων μορφών των γαστρεντερικών νηματωδών, πνευμονικών νηματωδών, ταινιών και των ηπατικών τρηματωδών σε βοοειδή και πρόβατα.

Το προϊόν είναι επίσης ωοκτόνο ε για τα αυγά των τρηματωδών και των νηματωδών.

 

Οι βενζιμιδαζόλες συνδέονται με την σωληνίνη των ελμίνθων, μία πρωτεΐνη απαραίτητη για τον σχηματισμό και τη λειτουργία των μικροσωληναρίων στα απορροφητικά εντερικά κύτταρα των νηματωδών σκωλήκων και το επιδερματίδιο των κεστωδών. Η σύνδεση αυτή στερεί από τα εντερικά απορροφητικά κύτταρα τα μικροσωληνάρια και έτσι δεν είναι σε θέση να απορροφήσουν θρεπτικά συστατικά, με αποτέλεσμα να μειώνονται συνεχώς τα επίπεδα του γλυκογόνου και να οδηγούνται τα παράσιτα στον θάνατο από ένδεια ενέργειας. Έχουν βρεθεί δομικές διαφορές μεταξύ της σωληνίνης των θηλαστικών και των εμλίνθων, γεγονός που εξηγεί την επιλεκτική τοξικότητα της αλβενδαζόλης ως προς τους εντερικούς σκώληκες και όχι στον ξενιστή. Οι βενζιμιδαζόλες έχουν και άλλους μηχανισμούς δράσης, όπως η αναστολή της δράσης του ενζύμου φουμαράση, που συμμετέχει στην αποθήκευση ενέργειας υπό μορφή ATP στα μιτοχόνδρια των σκωλήκων.

 

5.2 Φαρμακοκινητικά στοιχεία

 

6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

6.1 Κατάλογος εκδόχων

Green S (E142)

Methyl Parahydroxybenzoate (E218)

Propyl Parahydroxybenzoate (E216)

 

6.2 Ασυμβατότητες

Να μην αναμειγνύεται με άλλα προϊόντα.

 

6.3 Διάρκεια ζωής

Διάρκεια ζωής του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος σύμφωνα με τη συσκευασία πώλησης:

3 χρόνια

 

6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος

Δεν υπάρχουν ειδικές οδηγίες για αυτό το κτηνιατρικό προιόν.

 

 

6.5 Φύση και σύνθεση της στοιχειώδους συσκευασίας

 

0,5L, 1L, 2,5L και 5L λευκά standard δοχεία ή 1L, 2,5 L και 5L flexi-packs.

 

Standard συσκευασία

Δοχείο: HDPE

Closure: HDPE

Cap liner: Expanded polyethylene

Tamper evidence: Closure is tamper evident

 

Flexi pack (vaccine pack)

Δοχείο: HDPE

Closure: Homo polymer polypropylene

Cap liner: Polyfaced steran wad

Tamper evidence: Aluminium foil seal

 

Flexi pack (flat bottomed stand alone)

Δοχείο: HDPE

Closure: Copolymer polypropylene

Cap liner: Polyfaced steran wad

Tamper evidence: Closure is tamper evident

 

6.6 Ειδικές προφυλάξεις απόρριψης ενός χρησιμοποιηθέντος κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος ή άλλων υλικών που προέρχονται από τη χρήση του προϊόντος, αν υπάρχουν

Μην μολύνετε λιμνούλες, πλωτούς διαύλους ή νερά που λιμνάζουν με το προϊόν ή με χρησιμοποιημένες συσκευασίες.

Να απορρίπτετε τις συσκευασίες με ασφάλεια.

Κάθε μη χρησιμοποιηθέν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν ή μη χρησιμοποιηθέντα υπολείμματά του πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Διαβάστε περισσότεραΔιαβάστε λιγότερα

Σχετικά προϊόντα