Αντιπαρασιτικά για ενδοπαράσιτα

Milteforan®

Πόσιμο διάλυμα μιλτεφοσίνης για τον έλεγχο της λεϊσμανίωσης

  • Σκύλος

Κτηνιατρικό φαρμακευτικό σκεύασμα.

Απαιτείται κτηνιατρική συνταγή.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

 

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

 

MILTEFORAN 20 mg/ml πόσιμο διάλυμα για σκύλους

 

2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

 

Κάθε ml περιέχει:

Δραστικό συστατικό:

Miltefosine……………….20 mg

 

Βλ. πλήρη κατάλογο εκδόχων στο κεφάλαιο 6.1

 

3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

 

Πόσιμο διάλυμα

Διάφανο, άχρωμο και παχύρευστο διάλυμα.

 

4. ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

4.1 Είδη ζώων

 

Σκύλοι.

 

4.2 Θεραπευτικές ενδείξεις προσδιορίζοντας τα είδη ζώων

 

Έλεγχος της λεϊσμανίασης του σκύλου.

Εμφανής υποχώρηση των κλινικών συμπτωμάτων της ασθένειας με την έναρξη της θεραπείας και σημαντική μείωση αυτών 2 εβδομάδες μετά. Τα συμπτώματα συνεχίζουν να καλυτερεύουν για τουλάχιστον 4 εβδομάδες μετά την λήξη της θεραπείας.

 

4.3 Αντενδείξεις

 

Να μην χρησιμοποιείται σε περίπτωση υπερευαισθησίας στο δραστικό συστατικό ή σε κάποιο από τα έκδοχα.

 

4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις για κάθε είδος ζώου

 

Η υποδοσία πρέπει να αποφεύγεται για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου ανάπτυξης ανθεκτικότητας, η οποία μπορεί να συντελέσει στην αναποτελεσματική θεραπεία.

 

4.5 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση

 

Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση σε ζώα

 

Χρησιμοποιείστε το προϊόν σε σκύλους που υποφέρουν από ηπατική και καρδιακή ανεπάρκεια σύμφωνα με την εκτίμηση οφέλους /κινδύνου από τον υπεύθυνο κτηνίατρο.

Εάν υποπτεύεστε ότι ο σκύλος σας είναι έγκυος επικοινωνήστε με τον κτηνίατρο σας και ζητήστε τη συμβουλή του πριν από τη χρήση του προϊόντος.

 

 

Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το φαρμακευτικό προϊόν σε ζώα

 

Σε περίπτωση που κατά λάθος υπάρξει κατάποση του φαρμάκου, επαφή με το δέρμα, να αναζητήσετε αμέσως ιατρική βοήθεια και να επιδείξετε στον ιατρό το εσώκλειστο φύλλο οδηγιών χρήσης ή την ετικέτα του φαρμακευτικού προϊόντος.

Άτομα με γνωστή υπερευαισθησία στη μιλτεφοσίνη πρέπει να αποφεύγουν την επαφή με το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν και με εκκρίματα του ζώου (κόπρανα, ούρα, έμετος, σάλιο κλπ) και θα πρέπει να φέρουν προστατευτικά γάντια όταν χρησιμοποιούν το προϊόν.

Το προϊόν μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό και ευαισθητοποίηση στα μάτια και το δέρμα: τα άτομα κατά την επαφή τους με το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν θα πρέπει να φέρουν ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό αποτελούμενο από γάντια και γυαλιά. Σε περίπτωση που κατά λάθος υπάρξει επαφή με τα μάτια ή το δέρμα πλένετε πολύ καλά με άφθονο νερό και αναζητήσετε ιατρική βοήθεια.

Το προϊόν δεν πρέπει να χορηγείται από έγκυες γυναίκες, γυναίκες που θέλουν να κυοφορήσουν ή το στάδιο της εγκυμοσύνης τους δεν είναι γνωστό.

Να μην επιτρέπετε στο σκύλο να γλύφει ανθρώπους αμέσως μετά τη χορήγηση του φαρμάκου.

Απαγορεύεται η βρώση, η πόση και το κάπνισμα κατά τη διάρκεια χρήσης του προϊόντος.

Να μην ανακινείτε το προϊόν για την αποφυγή δημιουργίας αφρού.

 

4.6 Ανεπιθύμητες ενέργειες (συχνότητα και σοβαρότητα)

 

Κατά τη διάρκεια του τεστ ανεκτικότητας φαινόμενα μέτριου και παροδικού εμέτου ήταν πολύ συχνά (16% των σκύλων υπό φαρμακευτική αγωγή) και συχνά φαινόμενα διάρροιας (12% των σκύλων υπό φαρμακευτική αγωγή). Οι ανεπιθύμητες ενέργειες αυτές εμφανίστηκαν μέσα σε 5 ή 7 ημέρες κατά μ.ο. από την έναρξη της θεραπείας και διήρκησαν 1 ή 2 ημέρες στις περισσότερες περιπτώσεις. Παρόλα αυτά οι ανεπιθύμητες ενέργειες μπορεί να διαρκέσουν περισσότερο, ακόμη και πάνω από 7 ημέρες σε μερικά ζώα. Δεν επηρέασαν την αποτελεσματικότητα του προϊόντος και συνεπώς δεν απαιτήθηκε η διακοπή της θεραπείας ή η αλλαγή στη δοσολογία της θεραπευτικής αγωγής. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες αυτές ήταν αναστρέψιμες στο τέλος της θεραπείας και όλοι οι σκύλοι ανέκαμψαν χωρίς κάποια ειδική θεραπεία.

 

Η συχνότητα των ανεπιθύμητων ενεργειών καθορίζεται ως ακολούθως:

- πολύ συχνή (περισσότερο από 1 στα 10 υπό θεραπεία ζώα παρουσιάζουν ανεπιθύμητες ενέργειες)

- συχνή (περισσότερο από 1 αλλά λιγότερο από 10 ζώα στα 100 υπό θεραπεία ζώα)

- μη συνηθισμένη (περισσότερο από 1 αλλά λιγότερο από 10 ζώα στα 1000 υπό θεραπεία ζώα)

- σπάνια (περισσότερο από 1 αλλά λιγότερο από 10 ζώα στα 10.000 υπό θεραπεία ζώα)

- πολύ σπάνια (λιγότερο από 1 στα 10.000 υπό θεραπεία ζώα, συμπεριλαμβανομένων και των μεμονωμένων αναφορών).

 

Προτείνεται να αναμιγνύεται το προϊόν στο φαγητό του σκύλου για την αποφυγή πεπτικών διαταραχών. Σε περίπτωση που τέτοιες παρενέργειες (π.χ. έμετος, διάρροια) εμφανιστούν, ενημερώσετε αμέσως τον κτηνίατρο. Η ταυτόχρονη χορήγηση αντι-εμετικών προϊόντων θα μπορούσε να μειώσει τον κίνδυνο ανεπιθύμητων ενεργειών.

 

4.7 Χρήση κατά την κύηση ή τη γαλουχία

 

Η ασφάλεια του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος δεν έχει αποδειχθεί κατά τη διάρκεια της κύησης, της γαλουχίας ή σε ζώα αναπαραγωγής.

Να μην χρησιμοποιείται καθόλη τη διάρκεια της κύησης, γαλουχίας ή σε ζώα αναπαραγωγής.

Από τις εργαστηριακές μελέτες σε αρουραίους και κουνέλια διαπιστώθηκαν ενδείξεις τερατογένεσης (αρουραίοι), εμβρυοτοξικότητας, τοξικότητας στη μητέρα.

 

 

4.8 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης

 

Δεν είναι γνωστή καμία.

 

4.9 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης

 

Το προϊόν πρέπει να χορηγείται στη δόση των 2 mg/ kg σωματικού βάρους, με την τροφή, όλου του γεύματος ή μέρος αυτού, μία φορά την ημέρα για 28 ημέρες από το στόμα (η δόση αυτή αντιστοιχεί σε 1 ml πόσιμου διαλύματος ανά 10 kg σ.β.).

 

Επειδή το παράσιτο εντοπίζεται σε εσωτερικούς ιστούς (μυελός οστών, λεμφαδένες, σπλήνας, ήπαρ), είναι πολύ σημαντικό να τηρείται σχολαστικά η διάρκεια θεραπείας (28 ημέρες) για την αποτελεσματικότητα του προϊόντος.

 

Το σωματικό βάρος του σκύλου πρέπει να υπολογίζεται ακριβώς πριν και κατά τη διάρκεια της θεραπείας.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φορέστε προστατευτικά γάντια πριν από κάθε χειρισμό του προϊόντος.

Η επαφή μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό του δέρματος

Βγάλτε τα προστατευτικά γάντια και αποθηκεύστε τα στην αρχική συσκευασία.

Πλένετε τα χέρια με σαπούνι και νερό.

Τοποθετήστε την κενή σύριγγα στην αρχική συσκευασία. Μην πλένετε τη σύριγγα.

Προσθέστε τη συνιστώμενη δόση στην τροφή του σκύλου.

Αφαιρέστε το προστατευτικό καπάκι.

Μην αφαιρείτε το καπάκι αλουμινίου που περιέχει το καουτσούκ.

Αντικαταστήστε μόνιμα το προστατευτικό καπάκι με το πλαστικό καπάκι διανομής

Α – Κρατήστε το φιαλίδιο σε όρθια θέση.

Β – Προσαρμόστε τη σύριγγα βιδώνοντας την στο πλαστικό καπάκι διανομής μέχρι να είναι ασφαλές.

Γ – Αναποδογυρίστε το φιαλίδιο προσεκτικά και με την ενσωματωμένη σύριγγα αφαιρέστε τη συνιστώμενη δόση.

Δ – Επαναφέρετε το φιαλίδιο ξανά σε όρια θέση και αποσύρετε τη σύριγγα από το καπάκι διανομής.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.10 Υπερδοσολογία (συμπτώματα, μέτρα αντιμετώπισης, αντίδοτα), εάν είναι απαραίτητα

 

Μελέτη πάνω στην υπερδοσολογία, μέχρι και 2 φορές τη συνιστώμενη δόση για 28 ημέρες, έδειξε πρόκληση παρενεργειών, όπως: ανεξέλεγκτος έμετος.

 

4.11 Χρόνος(οι) αναμονής

 

Δεν απαιτείται.

 

5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

 

Φαρμακοθεραπευτική ομάδα: Παράγοντας έναντι στη λεϊσμανίαση και τρυπανοσωμίαση.

κωδικός ATCvet : QP51D

 

5.1 Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες

 

Η Λεϊσμανίαση του σκύλου είναι ένα θανατηφόρο νόσημα που οφείλεται στο πρωτόζωο Leishmania infantum, που μεταδίδεται στους ξενιστές με το τσίμπημα σκνίπας Phlebotomus spp.

Η μιλτεφοσίνη έχει μια αξιοσημείωτη, άμεση αντι- λεϊσμανική δράση in-vitro και σε ζωικά μοντέλα έναντι των παράσιτων L.donovani (προμαστιγωτή και αμαστιγωτή μορφή) και L. infantum.

 

Είναι πιθανό η μιλτεφοσίνη να αναστέλλει τη διείσδυση των ειδών Leishmania στα μακροφάγα μέσω της αλληλεπίδρασής της με τους υποδοχείς glycosomes και glycosylphosphatidyl – inositol υποδοχείς, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για την ενδοκυτταρική επιβίωση των παρασίτων Leishmania.

 

Επίσης αναστέλλοντας την φωσφολιπάση C επηρεάζει το ηλεκτρικό δυναμικό της κυτταρικής μεμβράνης του παρασίτου.

 

5.2 Φαρμακοκινητικά στοιχεία

 

Μετά από χορήγηση από το στόμα της συνιστώμενης δόσης στους σκύλους, η μιλτεφοσίνη απορροφάται σχεδόν ολοκληρωτικά με βιοδιαθεσιμότητα που ανέρχεται στο 94%. Μετά από χορήγηση της συνιστώμενης δόσης των 2 mg/kg/ημέρα, η ανώτατη συγκέντρωση στο πλάσμα (Cmax) είναι περίπου 32.582 ng.ml-1, σε ταϊσμένους σκύλους.

 

Στους αρουραίους, επαναλαμβανόμενες χορηγήσεις του προϊόντος στη συνιστώμενη δόση είχαν ως αποτέλεσμα τη βαθμιαία μείωση της συγκέντρωσης της δραστικής ουσίας με την ακόλουθη σειρά : νεφροί, δέρμα, επινεφρίδια, σπλήνα, λεπτό έντερο, λιπώδης ιστός, στόμαχος, ήπαρ, πνεύμονες, ορός, κόλον, εγκέφαλος, καρδιά και μύες. Στα περισσότερα από αυτά τα όργανα εντοπίζεται η αμαστιγωτή μορφή του παράσιτου.

 

Στα ποντίκια η μιλτεφοσίνη είχε παρόμοια κατανομή στο πλάσμα και στα ερυθρά αιμοσφαίρια.

 

24 ώρες μετά από ενδοφλέβια χορήγηση ραδιενεργούς σεσημασμένης μιλτεφοσίνης σε θηλυκά ποντίκια το 63% των ραδιενεργών καταλοίπων που ανιχνεύτηκε από το ήπαρ ανακτήθηκε σε αυτούσια μορφή.

 

 

Η μιλτεφοσίνη χαρακτηρίζεται από πολύ βραδύ χρόνο ημίσειας ζωής (t ½ 160h) και χαμηλό βαθμό κάθαρσης με τις πρωτεΐνες του πλάσματος του αίματος (Cl = 0,04 ml/kg/min).

 

Μετά από επαναλαμβανόμενες χορηγήσεις του Μilteforan στη συνιστώμενη θεραπευτική δόση των των 2mg/kg/ημέρα για 28 ημέρες σε ταϊσμένους σκύλους, η μέγιστη συγκέντρωση στο πλάσμα του αίματος (Cmax) είναι περίπου 32.582 ng.ml-1 ± 4030 ng.ml-1 ο μέσος χρόνος (Tmax 5,0 ± 2,0 h) και με AUCo-t 649617 ± 94478 ng..h.ml-1 , μετά από την τελευταία χορήγηση.

 

Ο χρόνος ημίσειας ζωής που υπολογίζεται από την τελευταία χορήγηση της δόσης, είναι μεγάλος (t½ = 153 ± 13,7h). Συνεπώς, επαναλαμβανόμενες δόσεις του Μilteforan για 28 ημέρες οδηγούν σε συσσώρευση με συντελεστή 7,65 ± 1,99.

 

Η μιλτεφοσίνη αποβάλλεται κυρίως με τα κόπρανα, το 10% περίπου της χορηγούμενης δόσης αποβάλλεται αναλλοίωτο μέσω των κοπράνων. Η αποβολή της μιλτεφοσίνη με το ούρο είναι ασήμαντη.

 

6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

6.1 Κατάλογος εκδόχων

 

Hydroxypropylcellulose

Propylene glycol

Purified water

 

6.2 Κύρις ασυμβατότητες

 

Λόγω έλλειψης μελετών ασυμβατότητας, το παρόν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν δεν πρέπει να αναμειγνύεται με άλλα κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα.

 

  1. Διάρκεια ζωής

 

Διάρκεια ζωής του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος σύμφωνα με τη συσκευασία πώλησης :

3 χρόνια

Διάρκεια ζωής μετά το πρώτο άνοιγμα της στοιχειώδους συσκευασίας : 1 μήνας

 

6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος

 

Δεν υπάρχουν ειδικές οδηγίες διατήρησης για αυτό το κτηνιατρικό προϊόν.

 

6.5 Φύση και σύνθεση της στοιχειώδους συσκευασίας

 

Άθραυστα φιαλίδια από polyethylene terephtalate των 30 ml, 60 ml και 90 ml ερμητικά κλειστά με λαστιχένιο πώμα και σφραγισμένα με αλουμινένιο καπάκι.

Χάρτινο κουτί του ενός φιαλιδίου συνοδευόμενο από φαρμακευτικό μηχανισμό, 1 δοσομετρική συσκευή και 1 ζευγάρι προστατευτικά γάντια.

Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

 

6.6 Ειδικές προφυλάξεις απόρριψης ενός χρησιμοποιηθέντος κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος ή άλλων υλικών που προέρχονται από τη χρήση του προϊόντος, αν υπάρχουν

 

Κάθε μη χρησιμοποιηθέν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν ή μη χρησιμοποιηθέντα υπολείμματά του πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές απαιτήσεις.

Διαβάστε περισσότεραΔιαβάστε λιγότερα

Σχετικά προϊόντα