Αντιπαρασιτικά για εξωπαράσιτα

Evicto®

Ενδο-εξωπαρασιτοκτόνος πιπέτα σελαμεκτίνης

  • Γάτα
  • Σκύλος

Κτηνιατρικό φαρμακευτικό σκεύασμα.

Απαιτείται κτηνιατρική συνταγή.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

 

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

 

EVICTO 15 mg spot on διάλυμα για γάτες και σκύλους ≤ 2,5 kg

EVICTO 30 mg spot on διάλυμα για σκύλους 2,6 – 5,0 kg

EVICTO 45 mg spot on διάλυμα για γάτες 2,6 – 7,5 kg

EVICTO 60 mg spot on διάλυμα για γάτες 7,6 – 10,0 kg

EVICTO 60 mg spot on διάλυμα για σκύλους 5,1 – 10,0 kg

EVICTO 120 mg spot on διάλυμα για σκύλους 10,1 – 20,0 kg

EVICTO 240 mg spot on διάλυμα για σκύλους 20,1 – 40,0 kg

EVICTO 360 mg spot on διάλυμα για σκύλους 40,1 – 60,0 kg

 

2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

 

Κάθε πιπέτα μιας δόσης παρέχει:

 

Δραστικό συστατικό:

 

EVICTO 15 mg για γάτες και σκύλους 6% w/v διάλυμα Selamectin 15 mg

EVICTO 30 mg για σκύλους 12% w/v διάλυμα Selamectin 30 mg

EVICTO 45 mg για γάτες 6% w/v διάλυμα Selamectin 45 mg

EVICTO 60 mg για γάτες 6% w/v διάλυμα Selamectin 60 mg

EVICTO 60 mg για σκύλους 12% w/v διάλυμα Selamectin 60 mg

EVICTO 120 mg για σκύλους 12% w/v διάλυμα Selamectin 120 mg

EVICTO 240 mg για σκύλους 12% w/v διάλυμα Selamectin 240 mg

EVICTO 360 mg για σκύλους 12% w/v διάλυμα Selamectin 360 mg

 

Έκδοχο:

 

Butylhydroxytoluene 0,08%.

 

Βλ. τον πλήρη κατάλογο εκδόχων στο κεφάλαιο 6.1.

 

3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Spot-on διάλυμα.

Άχρωμο έως κίτρινο διάλυμα.

 

4. ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

4.1 Είδη ζώων

Σκύλοι και γάτες.

 

4.2 Θεραπευτικές ενδείξεις προσδιορίζοντας τα είδη ζώων

 

Γάτες και σκύλοι:

Θεραπεία και πρόληψη της παρασίτωσης που προκαλείται από τους ψύλλους Ctenocephalides spp. για ένα μήνα μετά από μία μόνο χορήγηση. Αυτό είναι αποτέλεσμα της ενηλικοκτόνου, προνυμφοκτόνου και ωοκτόνου δράσης του προϊόντος. Το προϊόν έχει ωοκτόνο δράση για 3 εβδομάδες μετά τη χορήγηση. Μέσω της μείωσης του πληθυσμού των ψύλλων, η μηνιαία χορήγηση σε ζώα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και της γαλουχίας, βοηθάει στην προστασία της τοκετοομάδας από την μόλυνση από ψύλλους μέχρι την ηλικία των επτά εβδομάδων. Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν μέρος της στρατηγικής θεραπείας κατά της αλλεργικής δερματίτιδας από ψύλλους και μέσω της ωοκτόνου και προνυμφοκτόνου δράσης μπορεί να βοηθήσει στον έλεγχο των ήδη υπαρχουσών περιβαλλοντικών μολύνσεων από ψύλλους, σε περιοχές όπου τα ζώα έχουν πρόσβαση.

 

Πρόληψη της διροφιλαρίωσης που προκαλείται από το παράσιτο Dirofilaria immitis με μηνιαία χορήγηση. Το EVICTO μπορεί να χορηγηθεί με ασφάλεια σε ζώα, τα οποία έχουν μολυνθεί από ενήλικες διροφιλάριες, ωστόσο συνιστάται σύμφωνα με τη συνήθη κτηνιατρική πρακτική, όλα τα ζώα ηλικίας από 6 μηνών, τα οποία ζουν σε χώρες όπου υπάρχει ο διαβιβαστής, να εξετάζονται για πιθανή ύπαρξη μόλυνσης από ενήλικες διροφιλάριες πριν από την έναρξη της θεραπείας με το EVICTO. Επίσης συνιστάται ο περιοδικός έλεγχος των σκύλων για μολύνσεις από ενήλικες διροφιλάριες, ως αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής πρόληψης κατά της διροφιλαρίωσης, ακόμα και όταν το EVICTO χορηγείται μηνιαία. Αυτό το προϊόν δεν είναι αποτελεσματικό κατά των ενήλικων D. immitis.

 

Θεραπεία της ωτοδηκτικής ψώρας (Οtodectes cynotis).

 

Γάτες:

• Θεραπεία της παρασίτωσης από αιμομυζητικές ψείρες (Felicola subrostratus)

• Θεραπεία από τα ενήλικα νηματώδη (Toxocara cati)

• Θεραπεία από τα ενήλικα αγκυλόστομα (Ancylostoma tubaeforme).

 

Σκύλοι:

• Θεραπεία της παρασίτωσης από αιμομυζητικές ψείρες (Trichodectes canis)

• Θεραπεία της σαρκοπτικής ψώρας (που προκαλείται από το Sarcoptes scabiei)

• Θεραπεία από τα ενήλικα εντερικά νηματώδη (Toxocara canis).

 

4.3 Αντενδείξεις

Να μην χρησιμοποιείται σε ζώα ηλικίας μικρότερης των 6 εβδομάδων.

Να μην χρησιμοποιείται σε γάτες που πάσχουν από συνυπάρχοντα νοσήματα ή είναι εξασθενημένες και λιποβαρείς (για το μέγεθος και την ηλικία τους).

 

4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις για κάθε είδος ζώου

Τα ζώα μπορούν να κάνουν μπάνιο 2 ώρες μετά την εφαρμογή της θεραπείας χωρίς να μειωθεί η αποτελεσματικότητα του προϊόντος.

Για τη θεραπεία της ωτοδηκτικής ψώρας δεν πρέπει να εφαρμόζεται το προϊόν απευθείας στον ακουστικό πόρο.

Είναι σημαντικό να χορηγείται το προϊόν σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης για να ελαχιστοποιηθεί η ποσότητα του φαρμάκου που μπορεί να γλείψει το ζώο.

 

4.5 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση

 

Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση σε ζώα

Αυτό το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν προορίζεται μόνο για τοπική εφαρμογή στην επιφάνεια του δέρματος. Δεν πρέπει να χορηγείται παρεντερικά ή από το στόμα.

 

Φυλάξτε τα υπό θεραπεία ζώα μακριά από εστίες φωτιάς και άλλες πηγές ανάφλεξης για τουλάχιστον 30 λεπτά ή έως ότου στεγνώσει το τρίχωμα.

 

Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το φαρμακευτικό προϊόν σε ζώα

Αυτό το προϊόν είναι εξαιρετικά εύφλεκτο, κρατήστε το μακριά από θερμότητα, σπινθήρες, γυμνές φλόγες ή άλλες πηγές ανάφλεξης.

 

Μην καπνίζετε, τρώτε ή πίνετε κατά το χειρισμό του προϊόντος.

 

Πλύνετε τα χέρια μετά από κάθε χρήση και ξεπλύνετε αμέσως τυχόν υπολείμματα φαρμάκου, τα οποία βρίσκονται σε επαφή με το δέρμα, με νερό και σαπούνι. Σε περίπτωση τυχαίας επαφής του φαρμάκου με τα μάτια, ξεπλύνετε τα μάτια αμέσως με νερό και αναζητήσετε αμέσως ιατρική συμβουλή και επιδείξτε στο γιατρό το φύλλο οδηγιών χρήσης ή την ετικέτα.

 

Αποφύγετε την άμεση επαφή με τα υπό θεραπεία ζώα μέχρι να στεγνώσει το σημείο εφαρμογής. Την ημέρα της θεραπείας, δεν πρέπει να επιτρέπεται στα παιδιά να χειρίζονται τα υπό θεραπεία ζώα και τα ζώα δεν θα πρέπει να κοιμούνται με τους ιδιοκτήτες τους, ειδικά με παιδιά. Οι χρησιμοποιημένοι περιέκτες πρέπει να απορρίπτονται αμέσως και να φυλάσσονται σε θέση την οποία δε βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.

 

Άτομα με ευαισθησία στο δέρμα ή με γνωστή αλλεργία σε κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν αυτού του τύπου πρέπει να χειρίζονται το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν με προσοχή.

 

Άλλες προφυλάξεις

Να μην επιτρέπετε στα υπό θεραπεία ζώα να κολυμπήσουν σε υδάτινα ρεύματα για τουλάχιστον δύο ώρες μετά τη χορήγηση της θεραπείας.

 

4.6 Ανεπιθύμητες ενέργειες (συχνότητα και σοβαρότητα)

H χρήση του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος σε γάτες, σε σπάνιες περιπτώσεις, έχει συνδεθεί με την εμφάνιση ήπιας παροδικής αλωπεκίας στο σημείο εφαρμογής. Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις, μπορεί να παρατηρηθεί επίσης παροδικός εστιακός ερεθισμός. Η αλωπεκία και ο ερεθισμός συνήθως υποχωρούν αυτόματα, αλλά μπορεί σε μερικές περιπτώσεις να απαιτηθεί συμπτωματική θεραπεία.

 

Σε σπάνιες περιπτώσεις, η χρήση του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος σε γάτες και σκύλους μπορεί να προκαλέσει προσωρινά τοπική συγκόλληση του τριχώματος στο σημείο της εφαρμογής και/ή περιστασιακά εμφάνιση μικρής ποσότητας άσπρης σκόνης. Αυτό είναι φυσιολογικό και παρέρχεται τυπικά μέσα σε 24 ώρες από την εφαρμογή της θεραπείας και δεν επηρεάζει ούτε την ασφάλεια, ούτε την αποτελεσματικότητα του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος.

Εάν παρατηρηθεί έντονη λείξη του τριχώματος, μπορεί σπάνια να παρατηρηθεί μια μικρή περίοδος υπερσιελόρροιας στις γάτες.

 

Πολύ σπάνια, όπως και με άλλες μακροκυκλικές λακτόνες, αναστρέψιμα νευρολογικά συμπτώματα, συμπεριλαμβανομένων των κρίσεων, έχουν παρατηρηθεί μετά τη χρήση του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος.

 

Η συχνότητα των ανεπιθύμητων ενεργειών καθορίζεται ως ακολούθως:

- πολύ συχνή (περισσότερο από 1 στα 10 υπό θεραπεία ζώα παρουσιάζουν ανεπιθύμητες ενέργειες)

- συχνή (περισσότερο από 1 αλλά λιγότερο από 10 ζώα στα 100 υπό θεραπεία ζώα)

- μη συνηθισμένη (περισσότερο από 1 αλλά λιγότερο από 10 ζώα στα 1000 υπό θεραπεία ζώα)

- σπάνια (περισσότερο από 1 αλλά λιγότερο από 10 ζώα στα 10.000 υπό θεραπεία ζώα)

- πολύ σπάνια (λιγότερο από 1 στα 10.000 υπό θεραπεία ζώα, συμπεριλαμβανομένων και των μεμονωμένων αναφορών).

 

4.7 Χρήση κατά την κύηση, τη γαλουχία ή την ωοτοκία

Το EVICTO μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, της κύησης και της γαλουχίας σε γάτες και σκύλους.

 

4.8 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης

Σε εκτεταμένες μελέτες πεδίου, δεν παρατηρήθηκαν αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στο EVICTO και στα κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται συνήθως ή στις ιατρικές ή στις χειρουργικές πρακτικές.

 

4.9 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης

Το EVICTO χορηγείται με μία εφάπαξ τοπική εφαρμογή μιας δόσης που παρέχει τουλάχιστον 6 mg/kg σελαμεκτίνη. Όταν πρόκειται στο ίδιο ζώο να θεραπευθούν ταυτόχρονα περισσότερες από μία συνυπάρχουσες λοιμώξεις ή μολύνσεις με το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν, τότε πρέπει να γίνεται μία μόνο τοπική εφαρμογή της συνιστώμενης δόσης των 6 mg/kg για κάθε φορά. Η κατάλληλη διάρκεια θεραπείας για κάθε είδος παρασίτου αναφέρεται παρακάτω.

 

Χορηγείστε σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

 

Γάτες (kg)

Mg σελαμεκτίνης που χορηγήθηκε

Περιεκτικότητα (mg/ml)

Χορηγούμενη ποσότητα (ονομαστικό μέγεθος πιπέτας, ml)

≤ 2,5

15

60

0,25

2,6-7,5

45

60

0,75

7,6-10,0

60

60

1,0

> 10

Κατάλληλος συνδυασμός πιπετών

60

Κατάλληλος συνδυασμός πιπετών

 

Σκύλοι (kg)

Mg σελαμεκτίνης που χορηγήθηκε

Περιεκτικότητα (mg/ml)

Χορηγούμενη ποσότητα (ονομαστικό μέγεθος πιπέτας, ml)

≤ 2,5

15

60

0,25

2,6-5,0

30

120

0,25

5,1-10,0

60

120

0,5

10,1-20,0

120

120

1,0

20,1-40,0

240

120

2,0

40,1-60,0

360

120

3,0

> 60

Κατάλληλος συνδυασμός πιπετών

60/120

Κατάλληλος συνδυασμός πιπετών

 

Θεραπεία και πρόληψη της παρασίτωσης από ψύλλους (γάτες και σκύλοι).

Μετά από την χορήγηση του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος θανατώνονται οι ενήλικοι ψύλλοι που βρίσκονται πάνω στο ζώο, δεν παράγονται βιώσιμα αυγά και επίσης θανατώνονται οι προνύμφες (που βρίσκονται μόνο στο περιβάλλον). Αυτό διακόπτει την αναπαραγωγή των ψύλλων και μπορεί να βοηθήσει στον έλεγχο των ήδη υπαρχουσών περιβαλλοντικών μολύνσεων από ψύλλους, σε περιοχές όπου τα ζώα έχουν πρόσβαση.

 

Για την πρόληψη της παρασίτωσης από ψύλλους, το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν θα πρέπει να χορηγείται σε μηνιαία διαστήματα καθόλη τη διάρκεια της εποχής της δραστηριότητας των ψύλλων, ξεκινώντας ένα μήνα πριν οι ψύλλοι γίνουν ενεργοί. Μέσω της μείωσης του πληθυσμού των ψύλλων, η μηνιαία χορήγηση σε ζώα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και της γαλουχίας βοηθάει στην πρόληψη των παρασιτώσεων από ψύλλους της τοκετοομάδας μέχρι την ηλικία των επτά εβδομάδων.

 

Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται σαν μέρος της στρατηγικής θεραπείας κατά της αλλεργικής δερματίτιδας από ψύλλους, θα πρέπει να χορηγείται σε μηνιαία διαστήματα.

 

Πρόληψη της διροφιλαρίωσης (γάτες και σκύλοι)

Το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν θα πρέπει να χορηγείται καθόλη τη διάρκεια του έτους ή τουλάχιστον μέσα σε ένα μήνα από την πρώτη έκθεση του ζώου σε κουνούπια και στη συνέχεια μηνιαία μέχρι το τέλος της εποχής της δραστηριότητας των κουνουπιών.

Η τελευταία δόση πρέπει να χορηγείται μέσα σε ένα μήνα μετά την τελευταία έκθεση του ζώου σε κουνούπια. Αν παραλειφθεί η χορήγηση μιας δόσης και το διάστημα ανάμεσα σε δύο διαδοχικές χορηγήσεις είναι μεγαλύτερο του ενός μήνα, τότε η άμεση χορήγηση του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος και η επανέναρξη του μηνιαίου προγράμματος χορήγησης μειώνει στο ελάχιστο την πιθανότητα ανάπτυξης ενήλικων μορφών του παρασίτου. Όταν γίνεται αντικατάσταση ενός άλλου κτηνιατρικού προϊόντος που χρησιμοποιείται για την πρόληψη της διροφιλαρίωσης, τότε η πρώτη δόση του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος πρέπει να χορηγηθεί μέσα σε ένα μήνα από την τελευταία χορήγηση του προηγούμενου φαρμάκου.

 

Θεραπεία παρασιτώσεων από νηματώδη (γάτες και σκύλοι)

Θα πρέπει να χορηγείται μία δόση του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος.

 

Θεραπεία από αιμομυζητικές ψείρες (γάτες και σκύλοι).

Θα πρέπει να χορηγείται μία δόση του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος.

 

Θεραπεία της ωτοδηκτικής ψώρας (γάτες)

Θα πρέπει να χορηγείται μία δόση του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος.

 

Θεραπεία της ωτοδηκτικής ψώρας (σκύλοι)

Θα πρέπει να χορηγείται μία δόση του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος. Πριν από τη θεραπεία θα πρέπει να καθαρίζεται με ήπιο τρόπο η περιοχή του έξω ακουστικού πόρου από ωτικές εκκρίσεις. Συνιστάται περαιτέρω κλινική εξέταση από κτηνίατρο 30 ημέρες μετά από τη θεραπεία, καθώς σε μερικά ζώα απαιτείται και δεύτερη χορήγηση.

 

Θεραπεία παρασιτώσεων από αγκυλόστομα (γάτες)

Θα πρέπει να χορηγείται μία δόση του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος.

 

Θεραπεία της σαρκοπτικής ψώρας (σκύλοι)

Για την πλήρη εξάλειψη των ακάρεων της ψώρας πρέπει να χορηγείται μία δόση του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος για δύο συνεχόμενους μήνες.

 

Τρόπος και οδός χορήγησης:

Spot-on χρήση.

 

Εφαρμόστε στο δέρμα στη βάση του τραχήλου μπροστά από τις ωμοπλάτες.

 

 

Τρόπος εφαρμογής:

Αφαιρέστε την πιπέτα του EVICTO από την προστατευτική συσκευασία

 

1 – Κρατώντας την πιπέτα σε όρθια θέση, αφαιρέστε το καπάκι.

2 – Αναποδογυρίστε το καπάκι και τοποθετήστε την πίσω πλευρά του στο στόμιο του εφαρμογέα. Πιέστε το καπάκι προς τα κάτω για να σπάσετε το σφράγισμα του εφαρμογέα.

Αφαιρέστε το καπάκι πριν την εφαρμογή της θεραπείας.

 

3 – Διαχωρίστε το τρίχωμα στη βάση του τραχήλου του ζώου μπροστά από τις ωμοπλάτες μέχρι να φανεί μια μικρή περιοχή δέρματος.

Εφαρμόστε την άκρη της πιπέτας EVICTO απευθείας στο δέρμα χωρίς να κάνετε μασάζ.

Πιέστε σταθερά την πιπέτα για να αδειάσετε το περιεχόμενο σε ένα σημείο. Αποφύγετε την επαφή μεταξύ του προϊόντος και των δακτύλων σας.

 

Μην εφαρμόζετε όταν το τρίχωμα του ζώου είναι υγρό. Ωστόσο, το λούσιμο ή η διαβροχή του ζώου 2 ή περισσότερες ώρες μετά τη θεραπεία δεν θα μειώσει την αποτελεσματικότητα του προϊόντος.

 

4.10 Υπερδοσολογία (συμπτώματα, μέτρα αντιμετώπισης, αντίδοτα), εάν είναι απαραίτητα

Το EVICTO χορηγήθηκε σε δόσεις 10 φορές της συνιστώμενης, χωρίς να παρατηρηθούν ανεπιθύμητες ενέργειες. Το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν χορηγήθηκε σε δόσεις 3 φορές της συνιστώμενης σε σκύλους και γάτες που είχαν μολυνθεί με ενήλικες διροφιλάριες χωρίς να παρατηρηθούν ανεπιθύμητες ενέργειες. Το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν χορηγήθηκε επίσης σε δόσεις 3 φορές της συνιστώμενης σε αρσενικούς και θηλυκούς σκύλους και γάτες αναπαραγωγής, συμπεριλαμβανομένων θηλυκών ζώων κατά την κύηση και τη γαλουχία και σε δόσεις 5 φορές της συνιστώμενης σε Collies ευαίσθητα στην ιβερμεκτίνη, χωρίς να παρατηρηθούν ανεπιθύμητες ενέργειες.

 

4.11 Χρόνος(οι) αναμονής

Δεν ισχύει.

 

5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Φαρμακοθεραπευτική ομάδα: αντιπαρασιτικά προϊόντα, εντομοκτόνα και απωθητικά, μακροκυκλικές λακτόνες.

Κωδικός ATCvet : QP54AA05.

 

5.1 Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες

Η σελαμεκτίνη είναι ένα ημι-συνθετικό παράγωγο της ομάδας των αβερμεκτινών. Όπως και τα άλλα μέλη αυτής της ομάδας η σελαμεκτίνη παραλύει και/ή θανατώνει ένα ευρύ φάσμα ασπόνδυλων παρασίτων παρεμβαίνοντας στην αγωγιμότητα των διαύλων χλωρίου τους και προκαλώντας διαταραχή στην μετάδοση των νευρικών σημάτων. Αυτό έχει σαν συνέπεια την αναστολή της ηλεκτρικής δραστηριότητας στα νευρικά κύτταρα των νηματωδών παρασίτων και στα μυϊκά κύτταρα των αρθρόποδων με αποτέλεσμα την παράλυση και/ή τον θάνατό τους.

 

Η σελαμεκτίνη έχει ενηλικοκτόνο, ωοκτόνο και προνυμφοκτόνο δράση κατά των ψύλλων. Έτσι, διακόπτει αποτελεσματικά τον κύκλο ζωής του ψύλλου θανατώνοντας τις ενήλικες μορφές (πάνω στο ζώο), αναστέλλοντας την εκκόλαψη των αυγών (πάνω στο ζώο και στο περιβάλλον του) και θανατώνοντας τις προνύμφες (μόνο στο περιβάλλον). Τα υπολείμματα από ζώα στα οποία έχει χορηγηθεί σελαμεκτίνη σκοτώνουν τα αυγά των ψύλλων και τις προνύμφες που δεν έχουν εκτεθεί προηγουμένως στη σελαμεκτίνη και έτσι μπορεί να βοηθήσει στον έλεγχο των ήδη υπαρχουσών περιβαλλοντικών μολύνσεων από ψύλλους, σε περιοχές όπου τα ζώα έχουν πρόσβαση.

 

Η σελαμεκτίνη επίσης έχει αποδειχθεί αποτελεσματική κατά των μικροφιλαριών.

 

5.2 Φαρμακοκινητικά στοιχεία

Μετά από τοπική (spot on) χορήγηση η σελαμεκτίνη απορροφάται από το δέρμα και επιτυγχάνει τις μέγιστες συγκεντρώσεις στο πλάσμα του αίματος περίπου 1 και 3 ημέρες μετά την χορήγηση στην γάτα και στον σκύλο αντίστοιχα. Μετά από την απορρόφηση από το δέρμα η σελαμεκτίνη κατανέμεται συστηματικά και αποβάλλεται αργά από το πλάσμα, όπως αποδεικνύεται από τις ανιχνεύσιμες συγκεντρώσεις στο πλάσμα του σκύλου και της γάτας 30 ημέρες μετά την χορήγηση μίας μόνο τοπικής δόσης των 6 mg/kg. Η παρατεταμένη διατήρηση της σελαμεκτίνης στο πλάσμα και η αργή αποβολή της αποδεικνύεται και από την τελική ημιπερίοδο ζωής που είναι 8 και 11 ημέρες για τη γάτα και το σκύλο αντίστοιχα. Η συστηματική διατήρηση της σελαμεκτίνης στο πλάσμα και η έλλειψη εκτεταμένου μεταβολισμού παρέχουν συγκεντρώσεις αποτελεσματικές για την κάλυψη του μεσοδιαστήματος μεταξύ δύο χορηγήσεων (30 ημέρες).

 

6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

6.1 Κατάλογος εκδόχων

Butylhydroxytoluene

Dipropylene glycol methyl ether

Isopropyl alcohol

 

6.2 Κύριες ασυμβατότητες

Δεν ισχύει.

 

6.3 Διάρκεια ζωής

Διάρκεια ζωής του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος σύμφωνα με τη συσκευασία πώλησης: 3 χρόνια

 

6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος

Μη φυλάσσετε σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 30°C. Φυλάσσετε στο κλειστό προστατευτικό φακελάκι σε ξηρό μέρος.

 

6.5 Φύση και σύνθεση της στοιχειώδους συσκευασίας

Το EVICTO είναι διαθέσιμο σε συσκευασίες της μιας, των τεσσάρων και είκοσι τεσσάρων πιπετών (πιπέτες για όλα τα μεγέθη). Το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν είναι σε πιπέτες πολυπροπυλενίου της μιας δόσης σε προστατευτικό φακελάκι αλουμινίου.

 

Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

 

6.6 Ειδικές προφυλάξεις απόρριψης ενός χρησιμοποιηθέντος κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος ή άλλων υλικών που προέρχονται από τη χρήση του προϊόντος, αν υπάρχουν

Κάθε μη χρησιμοποιηθέν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν ή μη χρησιμοποιηθέντα υπολείμματά του πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές απαιτήσεις.

 

Το EVICTO δεν πρέπει να εισέρχεται στον υδροφόρο ορίζοντα καθώς αυτό ενδέχεται να είναι επικίνδυνο για τους ιχθείς και άλλους υδρόβιους οργανισμούς. Οι περιέκτες και τυχόν αχρησιμοποίητο προϊόν θα πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίματα για να αποφευχθεί τυχόν μόλυνση των υδάτινων ρευμάτων.

Διαβάστε περισσότεραΔιαβάστε λιγότερα

Σχετικά προϊόντα